Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.257 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind aprobarea calendarului de programe /activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru lunile ianuarie și februarie 2022

Având în vedere : 

– Referatul de aprobare nr. 38559/20.12.2021 inițiat de  Primarul Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate emis de  Serviciul Politici Publice, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 38564/20.12.2021;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

– Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordonanței 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr.  273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3) si art.40 alin.(1);

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d) coroborat cu  alin.(7) lit.a), d) si e), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă calendarul de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia și a bugetelor aferente lunilor ianuarie și februarie 2022 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării programelor/activitîților culturale menționate în anexa  la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2021.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Centrul Cultural Carmen Sylva, Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.257 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.