Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.259 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderera/reabilitarea obiectivelor de investiții în infrastructura de apă, respectiv reabilitarea captării Valea Dorului, reabilitarea conductei de aducțiune și transport apă brută captare Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Opler, reabilitarea Rezervoarelor de înmagazinare a apei Cumpătu, Furnica, Mănăstire, Spital, extindere și reabilitare rețea de distribuție pe aproximativ 17 km și investiții în infrastructura de apa uzată, respectiv extinderea rețelei de canalizare pe aproximativ 2.2 km și reabilitare  pe 1.3 km

  Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 37619 din 13.12.2021, întocmit de dl. Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, prin care propune punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderera/reabilitarea obiectivelor de investiții în infrastructura de apă, respectiv reabilitarea captării Valea Dorului, reabilitarea conductei de aducțiune și transportapă brută captare Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Opler, reabilitarea Rezervoarelor de înmagazinare a apei Cumpătu, Furnica, Mănăstire, Spital, extindere și reabilitare rețea de distribuție pe aproximativ 17 km și investiții în infrastructura de apa uzată, respectiv extinderea rețelei de canalizare pe aproximativ 2.2 km și reabilitare  pe 1.3 km.

–  Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 37640 din 13.12.2021.

–  Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

–  Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul apei-Prahova” nr. 215 din 19.02.2021 înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 5336 din 22.02.2021 și adresa cu nr. 682 din 15.02.2021 înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 27003 din 16.09.2021

–  Adresa Unității de Implementare a Proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” cu nr. 1080/UIP/189 și înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 5007 din 17.02.2021

–  Adresa Consiliului Județean Prahova cu nr. 22521 din 11.10.2021, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 29920 din 13.10.2021

În conformitate cu:

– prevederile art. 27, alin.(2), lit. “a” din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, modificată și completată;

– prevederile art. 6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit. “c” din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată

În temeiul art. 129, alin(2), lit. b) și alin.(4), lit. d), art. 139, alin.(3), lit. g) coroborat cu art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1.   –  Aprobă punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderera/reabilitarea obiectivelor de investiții în infrastructura de apă și apă uzată, identificate conform anexei nr.1 și anexei nr. 2.

ART.2. – Obiectivele de investiții aferente proiectelor prevăzute la art.1 se vor construi/extinde/reabilita pe terenurile care se află în domeniului public al orașului Sinaia, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

ART.3. – Hotărârea de Consiliu Local este valabilă în condițiile în care “Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020”, va fi corelat cu proiectele pe fonduri europene: Proiect NoCo2 – Cale pentru pietoni, cod SMIS 123323,  Proiect Sinaia 3.0. Educație. Social.Mobilitate, cod SMIS 123325 și Proiect “Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorica” Sinaia, cod SMIS 121472; 

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin Serviciul Urbanism şi Cadastru și Direcția Poliția Locală.

ART.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin Compartimentul Juridic, Contencios Administratriv și Administrație Publică: Prefecturii Prahova, Serviciului Urbanism și Cadastru, Direcției Poliția Locală,  Compartimentului Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei orașului Sinaia și S.C. Hidro Prahova SA.

Vezi HCL nr.259 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.