Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.260 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr.39.009 din 22.12.2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.39.010 din 22.12.2021 prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul art.129, alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :    

 ART. l. – Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.

II.                 VENITURI : 

III.

a) Sume repartizate din Fondul de rezervă (11.02.06 )

320.000 lei

 

320.000 lei

    II. CHELTUIELI : 320.000 lei
Cap. 66 SĂNĂTATE”

Titlul XIII Active nefinanciare – (71.01.30)

Construire spital orășenesc Sinaia

320.000 lei

320.000 lei

 

 ART.2. –   Aprobă pentru toate sursele de finanțare ale bugetului local, virarea de credite bugetare de la un capitol la altul cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.260 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.