Administrație Publică

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 17 decembrie 2021

februarie 28, 2022

Încheiat astăzi 17 decembrie 2021, orele 13,00 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 351/14.02.2021, care s-a desfășurat în format electronic, prin intermediul platformei Zoom

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat: dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Remus David şi dl. cons. Vasile Gheorghe.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Irina Avrămescu, șef Serviciu Politici Publice, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucât dl. primar Vlad Oprea lipsește motivat de la ședință, lucrările acesteia sunt deschise de către dl. viceprimar Gheorghe Bădăran care, datorită faptului că dl. cons. Remus David, președinte de şedinţa ales pentru o perioadă de 3 luni lipseşte motivat, o propune pe dna. Aurora Arieșan să conducă şedinţa de astăzi, în calitate de președinte de ședință.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran, supune la vot propunerea făcută, care se aprobă cu 13 voturi” pentru” şi un vot” împotriva”; votează împotrivă, dl. cons. Iosifescu Nicolae.

Dna. Aurora Arieșan, președintele de ședință arata că, pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâri. Supune la vot ordinea de zi care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adopta cu 13 voturi” pentru” şi o” abţinere”; se abţine dna. cons. Valentina Poponete.

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere prevăzută în art. 1 din HCL. nr. 27/28.03.2019 referitoare la aprobarea de către Orașul Sinaia a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 11.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiţii de interes local, cofinanțate din fonduri europene, până la 31.12.2022 și plata unui comision de 0,5 % din creditul neutilizat, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dna. Aurora Arieșan, președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de acordare de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., aprobat prin HCL. nr. 239/19.12.2017, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Pavel Georgini precizează că, în primul rând nu există lege clară pentru completarea acestui regulament şi în al doilea rând se încalcă dreptul la muncă, chiar şi dreptul la viaţă, făcându-se discriminări între cei vaccinaţi şi cei nevaccinaţi care urcă pe munte. Personal, dacă această hotărâre trece, o va ataca în contencios şi la Prefect.

Dna. preşedinte de şedinţa o întreabă pe dna secretar general dacă a dat aviz de legalitate la acest proiect.

Dna. Beatrice Rădulescu, secretar general răspunde afirmativ.

Dl. cons. Miloș Călin se întreabă cine va vota” pentru” acest regulament, iar dna. preşedinte îi atrage atenţia că nu trebuie să influenţeze votul.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae intervine precizând că, membrii consiliului local nu votează pentru că proiectul este făcut de o persoană, ci, votează dacă acesta este bun sau rău.

Dl. cons. Octavian Birău propune ca, pe lângă certificatul verde care este trecut în regulament, să se solicite un test PCR pentru că, sunt persoane care nu pot face vaccinul din diferite motive obiective şi testul PCR ar rezolva situaţia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae susţine propunerea dlui cons. Birău, respectiv ca art. 9 alin.6) să se completeze cu ”sau test PCR”.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran considera că, propunerea este pertinentă şi agrează ca art. 9 alin.6) să se completeze, pe lângă certificatul verde, cu şi/sau test PCR pentru cei nevaccinaţi.

Dna. Aurora Arieșan supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat cu amendamentul făcut de dl. cons. Octavian Birău, care se adopta cu 13 voturi” pentru” și un vot” împotriva”. Votează împotriva dl. cons. Pavel Georgini.

Dna. cons. Monica Şuvaina îi invită pe membrii Consiliului local la spectacolul susţinut de Teatrul Toma Caragiu din Ploieşti, un spectacol de colinde” Iarna spune poveşti” pe care-l oferă cadou sinăienilor.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de şedinţă, le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi, la ora 13,20

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 28, 2022

Comments are closed.