Administrație Publică

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 08 decembrie 2021

februarie 28, 2022

Încheiat astăzi 08 decembrie 2021, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 326/02.12.2021, care s-a desfășurat în sala de şedinţe ”Ferdinand” din cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Participă la şedinţa, în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, dl. cons. Creţu Pompiliu şi dl. cons. Pavel Georgini.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, dna. Șuțu Laura, director Poliția Locală Sinaia, dna. Paula Vasile, șef serviciu Buget şi Resurse Umane, dl. Cristian Negulescu, administrator SC. Sinaia Forever SRL, dna. Maria Floricică, director general SC. Transport Urban SRL, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – IT și dna. Maria Popescu, inspector în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei și, întrucât mandatul dnei consilier Aurora Arieșan a încetat ca preşedinte de şedinţă, îi invită pe membrii Consiliului Local să facă propuneri în acest sens.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran îl propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Remus David, iar dl. cons. Marcoci Constantin îl propune pe dl. cons. Iosifescu Nicolae.

Dl. primar supune la vot mai întâi propunerea dlui viceprimar Gheorghe Bădăran care se adopta cu 10 voturi” pentru”,” o abţinere” şi 5 voturi” împotriva”. Nu voteaza dl. cons. Pavel Georgini intrucat nu s-a conectat  inca online.

Dl. cons. Remus David, președintele de ședință preia lucrările şedinţei și arată că, pe proiectul ordinii de zi inițiale sunt înscrise 27 puncte la care se mai adaugă 2 proiecte de hotărâri trecute pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. primar solicita să fie retras proiectul de hotărâre de la nr. 22 pentru că, evenimentul a avut loc înainte de desfăşurarea şedinţei de consiliu şi nu mai are rost să se discute întrucât au fost prevăzuţi bani la buget.

Preşedintele de şedinţa supune spre aprobare ordinea de zi formată din 26 puncte, plus două puncte pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae propune să se discute procesul verbal la următoarea şedinţă deoarece acesta a fost comunicat astăzi şi nu a avut timp să-l studieze.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă care este urgenţa proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi suplimentară, pe care nu a reuşit s-o citească?

Dl. primar menţionează că, sunt proiecte în interesul oraşului pe care le va explica când vor fi discutate.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi aşa cum este la mapa.

Se aprobă cu 11 voturi ”pentru” şi 5 ”abţineri”. (Se abţin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birău Octavian, dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin şi dl. cons. Vasile Gheorghe). Nu votează dl. cons. Pavel Georgini întrucât datorită unor motive tehnice, nu poate intra online.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local din luna noiembrie 2021.

Preşedintele de şedinţa supune aprobării procesul verbal al şedinţei din luna noiembrie 2021 care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” şi 5 voturi” împotriva”. Votează împotriva dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birău Octavian, dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin şi dl. cons. Vasile Gheorghe. Nu votează dl. cons. Pavel Georgini.

Urmează pct. 2. – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicită ca în comisia economică să se prezinte un raport scurt cu ce urmează să se facă.

Dl. cons. Milos Călin întreabă dacă cei 46.000 lei din buget au fost cheltuiti pentru cele două evenimente din 1 şi 5 decembrie 2021?

Dl. Primar arata că, la evenimente a mai rămas în buget suma de 200.000 lei, acesta a fost şi motivul pentru care s-a scos pct.22 de pe ordinea de zi.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice fază Proiect tehnic pentru construirea instalaţiei de transport pe cablu tip telescaun în Valea Dorului, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar menţionează că, s-a ţinut licitaţia, a câştigat o firmă ca să realizeze instalaţia de transport pe cablu inclusiv proiectul; proiectul a fost făcut, urmează să fie aprobată documentaţia, iniţial a fost aprobat SF.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae arata că, împreună cu colegii au un alt punct de vedere, investiţiile care se fac în domeniul schiabil ar trebui făcute din capital privat, nu din capital public; capitalul public trebuie folosit pentru investiţii în oraş, în principal pentru infrastructura.

Dl. Primar arata că, cele afirmate de dl. Iosifescu, nu fac obiectul discuţiei de astăzi, acum se aprobă documentaţia, nu sursele de finanţare.

Dl. cons. Miloș Călin întreabă dacă devizul de lucrări nu trebuie aprobat înainte de începerea acestora pentru că, se pare că au fost demarate lucrările de construire telescaun.

Dl. Primar menţionează că, acum se face zidul de sprijin, sunt alte lucrari, după care urmează să se construiască instalaţia pe cablu, exista un contract care este în derulare.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi ”pentru” şi 6 ”abţineri” (se abţin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birău Octavian, dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dl. cons. Milos Călin.) Nu votează dl. cons. Georgini Pavel întrucât nu poate să se conecteze online.

Dl. cons. Marcoci Constantin solicita să se rezolve problema tehnica privind posibilitatea dlui. cons. Pavel Georgini sa intre online la sedință.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă dacă poate să aibă un dialog cu primarul pentru că se pare că este interzis.

Preşedintele de şedinţa considera că mai întâi trebuie sa se termine şedinţa,  după care poate avea un dialog cu dl. primar

Urmează pct. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice fază Proiect tehnic pentru construirea instalaţiei de transport pe cablu tip teleschi, pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa întreabă dacă sunt intervenţii pe marginea acestui proiect?

Dl. cons. Iosifescu Nicolae are acelaşi p.d.v. ca şi la proiectul anterior, dar vrea să discute o chestiune cât se poate de simplă ca să ştie cum votează membrii Consiliului. Îi interesează dacă investiţia se realizează din surse proprii sau se realizează din capital privat şi care este intenţia.

Preşedintele de şedinţa menţionează că, intenţia este de a se dezvolta oraşul. Îl întreabă pe dl. Iosifescu Nicolae dacă are o propunere concretă legată de acest proiect?

Dl. Primar răspunde dlui cons. Iosifescu: banii pentru investiţii provin din credite pe care SC. Transport Urban SRL. le-a luat, nu s-au alocat bani de la buget, nu sunt bani publici.

Președintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi” pentru” şi 6” abţineri” (se abţin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birău Octavian, dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin şi dl. cons. Vasile Gheorghe şi dl. cons. Milos Călin.)

Intră în legătură online şi dl. cons. Pavel Georgini.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr. 10- nou şi 11- nou, amplasate pe Aleea Carmen Sylva FN., iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator cu o perioadă de închiriere de 1 an.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului locurilor de parcare cu plată, în parcarea Telegondola Sinaia şi Drum Nou Cota 1400, administrată de către SC Transport Urban Sinaia SRL., iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa arata că este vorba despre extinderea parcării de la Telegondola.

Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr. 2032/2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în oraşul Sinaia, către SC. Transport Urban Sinaia SRL., iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 pentru). Nu votează dl. cons. Georgini Pavel întrucât s-a întrerupt din nou legătura şi video şi audio.

Sunt prezenţi la şedinţă 16 consilieri.

Urmează pct. 8 – Proiect de hotărâre privind asocierea oraşului Sinaia prin Consiliul Local Sinaia și SC. Sport Horse Excellence SRL, în vederea realizării proiectului Patinoarul” Arctic Park Sinaia”, iniţiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae arata că, asocierea este o asociere în participatiune care se face în fiecare an, în mod normal ar trebui să se facă licitaţie pentru că aşa este corect.

Dl. Primar arata că, nu a existat o altă solicitare. Acum 15 ani s-a scos la licitaţie şi nu a venit nimeni. SC. Sport Horse Excellence SRL a fost singura firmă cu care se face patinoarul an de an, în condiţiile în care se consuma multă energie şi nu este rentabil. Arată că, la un moment dat a vrut să cumpere pentru oraş un patinoar prin SC. Sinaia Forever SRL. şi să-l amplaseze în cartiere dar, s-a constatat că nu este rentabil.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi” pentru”, 4 voturi” împotriva” (votează împotriva: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Marcoci Constantin şi dl. cons. Vasile Gheorghe) şi 2” abţineri” (se abţin dl. cons. Milos Calin şi dna. Poponete Valentina).

Se trece la pct. 9 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2 – demisol, situat în Sinaia, str. Clăbucet nr. 6, către dna. Nica Mariana Tatiana, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Gheorghe Bădăran arata că, preţul din raportul de evaluare este de 2602 lei şi propune 2700 lei fiind vorba despre o cameră de 10 mp. într-un subsol din str. Clăbucet.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat cu amendamentul propus de dl. Gheorghe Bădăran ca preţul de vânzare să fie de 2700 lei, care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 10. – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației locuinței situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl. A, et.1, ap. A.S.1.7. Din locuință, în locuinţa de serviciu și repartizarea acesteia către dl. dr. Rață Andrei, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar menţionează că este vorba despre noul medic pediatru care a venit la Spital şi căruia trebuie să i se dea locuinţa de serviciu.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 11.Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei sociale destinate chiriaşilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari, situată în Sinaia, Al. Kusadasi nr. 1, bl. E 4, et.1, ap. 5, către dna. Brezeanu Monica, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adoptă în unanimitate (16 voturi pentru)

Urmează pct. 12.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor cu destinaţie club sportiv, către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Deoarece nu sunt observaţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţa îl supune aprobării; se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 13.Proiect de hotărâre privind procedura de emitere a Atestatului de administrator condominii iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar precizează că s-a schimbat legislaţia în materie şi este necesar să se aprobe din nou procedura de emitere a atestatului de administrator.

Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma iniţiatorului.

Urmează pct. 14. – Proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat, iniţiat de Remus David, Gheorghe Popa, Aurora Arieşan, Constantin Marcoci, Calin Milos, consilieri locali.

Supus votului proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate.

În continuare, preşedintele de şedinţa supune atenţiei punctul 15 – Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, în suprafaţa de 235 mp. şi aleii de acces în suprafaţa de 103 mp., pentru extindere construcţie, iniţiat de

Remus David, Gheorghe Popa, Aurora Arieşan, Constantin Marcoci, Calin Milos, consilieri locali.

Dl. cons. Remus David arata că, preţul concesiunii este de 40 euro/mp. şi propune 41 euro/mp. Menţionează că a fost  întrebat de catre un coleg de la comisie de ce terenul este  dat prin încredinţare directă şi nu este prin licitaţie; îi răspunde : pentru că destinaţia terenului este de extindere construcţie şi nu poate să participe nimeni la licitaţie decât cel care are construcţia, aşa este legea.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae considera că, suprafaţa de 338 mp. compusă din 103 mp. şi 235 mp., este o suprafaţă pe care se poate construi o casă.

Dl. cons. Remus David precizează că această suprafaţă nu este construibila pentru că există o alee de acces.

Dl. primar arata că, pe plan se poate observa că este singurul drum de acces, spre casă, de 103 mp., iar 235 mp. este un teren liber. Calea de acces este doar pentru cel care are locuinţă acolo.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi” pentru”, 5” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Constantin, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Milos Calin şi dna. cons. Poponete Valentina) și un vot” împotriva” (dl. cons. Iosifescu Nicolae) cu amendamentul propus, respectiv preţul concesiunii de 41 mp., iar concesionarea să se facă pentru 49 ani.

Dl. primar solicita o explicaţie din partea dlui. cons. Marcoci Constantin şi a dlui. Milos Calin care au semnat acest proiect în calitate de iniţiatori şi au votat împotriva sau s-au abţinut. Este curios să afle opinia acestora.

Dl. cons. Marcoci Constantin arata că, în şedinţa de comisie, membrii acesteia nu stau să studieze toate dosarele, dacă era vorba de licitaţie ar fi fost foarte simplu şi nimeni nu s-ar fi opus.

Dl. Primar considera că aceasta este o explicaţie de domeniul penibilului, rolul consilierilor în comisie este să studieze mai ales că sunt iniţiatori, nu avizează proiectul, ci îl iniţiază.

Dl. cons. Marcoci Constantin menţionează că s-au scos la licitaţie şi suprafeţe mici de teren, de 10 – 15 mp. pentru acces şi nu s-a dat direct.

Dl. primar afirma că, dacă ar fi studiat legea, ar fi văzut ca terenurile care se vând se pot vinde doar prin licitaţie publică, iar concesiunile pentru extinderi construcţii se pot da fără licitaţie publică, dacă cumperi şi un metru de teren este obligatorie licitaţia, dacă este concesiune se poate da fără licitaţie, este un teren neconstruibil.

Urmează pct. 16. – Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţa de 366 mp. situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Aosta nr. 42 B, cu număr cadastral 24997, înscris în cartea funciara nr. 24997 Sinaia, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţa de 300 mp. și lotul 2 în suprafaţa de 66 mp., iniţiat de: Remus David, Gheorghe Popa, Aurora Arieşan, Constantin Marcoci, Calin Milos, consilieri locali.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă iniţiatorii de ce trebuie făcută dezmembrarea terenului, care este

motivul, pentru ca nu rezulta din documentele studiate si in conditiile in care exista un litigiu. De ce nu

poate să rămână terenul de 366 mp. a carei alipire a fost aprobata de Consiliul local ?

Dna secretar general Beatrice Rădulescu arata ca persoana respectivă nu mai are contract, în şedinţa trecută s-a constatat rezilierea contractul de concesiune, iar dl. cons. Remus David precizează că sunt două numere cadastrale diferite şi dezmembrarea se face cu acordul Consiliului local.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi” pentru” şi 6” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Constantin, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Milos Călin şi dna. cons. Poponete Valentina).

Dl. primar îl întreabă pe dl. Marcoci Constantin dacă aici are ceva de comentat în condiţiile în care l-a semnat în calitate de iniţiator.

Dl. cons. Remus David este surprins de atitudinea membrilor comisiei de urbanism şi îi propune domnului primar şi consiliului să revizuiască comisiile de specialitate pentru că nu poate să lucreze în acest mod, se iau decizii în comisie şi se vine în consiliu cu altceva, fără să se dea un argument real.

Dl. cons. Marcoci Constantin considera că membrii comisiei de urbanism trebuie să aibă acces la dosare în sala de şedinţe pentru a le studia cu cel puţin o oră înainte de şedinţa de comisie. A solicitat acest lucru cu ceva timp dar a întâmpinat refuz din partea executivului.

Se trece la pct. 17. – Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilitaţii concesiunii şi desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 11740/25.04.2018, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire, pentru terminarea construcţiilor, iniţiat de: Remus David, Gheorghe Popa, Aurora Arieşan, Constantin Marcoci, Calin Milos, consilieri locali.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” şi 5” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Milos Călin şi dna. cons. Poponete Valentina).

Urmează pct. 18. – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenta și/sau reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau cai de atac, în dosar nr. 1900/310/2021 având ca obiect plângere contravenţională împotriva Procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus votului, se adopta cu 10 voturi” pentru” şi 6” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Milos Călin şi dna. cons. Poponete Valentina).

Se trece la pct. 19. – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenta și/sau reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau cai de atac în dosar nr. 32459/3/2021 având ca obiect: suspendare executare act, reclamanta fiind Societatea COLUMBUS OPERAŢIONAL S.R.L., iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 20. – Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenta și de reprezentare a Oraşului Sinaia/Consiliului Local Sinaia/Primăriei Orașului Sinaia, în dosarul care are ca obiect plângerea administrativă prealabilă împotriva Administraţiei Naţionale, Apele Române ABA Buzău Ialomiţa, Sistemul de gospodărie a Apelor Prahova la situaţia litigioasă generată de emiterea Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 90/27.05.2021 cu privire la obiectivul Staţia de captare a apei Pescărie, în favoarea beneficiarului Hotel Cota 1400 SRL., iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae constata că, în documente se face referire la o hotarare de consiliu  adoptată acum 1 an sau 2 ani, ideea care se desprinde este că, captarea de la Pescărie a fost dată în administrare la TUS, dar, ştie clar că aceasta a fost dată în administrare SC. Hidro Prahova SA., fiindcă acolo este apă potabilă

Dl. Primar menţionează că nu este adevărat, sunt acte, captarea respectivă este în administrarea SC. TUS SRL, iar  SC. Hidro Prahova SA are captarea mai jos.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae îl contrazice pe dl. primar precizând că, a fost dată în administrare SC. Hidro Prahova în anul 2005, pentru care a semnat personal documentele.

Dl. primar arata că, aceasta captare de la Pescărie  nu a fost    luata de  SC. Hidro Prahova, este o scăpare, captarea s-a dat în administrarea SC. Transport Urban SRL pentru că era liberă, înainte o folosea Hotelul Cota 1400, iar captarea administrată de SC. Hidro Prahova este cea de la Sf. Ana.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă dacă apa din captare a fost sub contract cu cei de la Cota 1400.

Dl. primar îi răspunde negativ. Problema nu este captarea ci, important este litigiul cu Apele Romane care nu permit să se intervină pentru exploatare şi în primul rând pentru modernizarea acesteia. Există un proiect de modernizare a captării și Apele Române nu vor să aprobe reabilitarea acesteia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae considera că este o confuzie, mai ales după cele afirmate ca această captare nu a fost în administrarea nimănui.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 11 voturi” pentru” și 5” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina).

Dl. Primar nu înţelege de ce s-a votat împotriva câştigării acestei captări.

Se trece la pct. 21. – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă şi asistenţă pentru bună desfăşurare a acestei activităţi la nivelul Primăriei orașului Sinaia, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și 5” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina).

Întrucât pct. 22. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor evenimentelor 1 Decembrie 2021 – Ziua Națională a României și 5 Decembrie 2021- Aprinderea Iluminatului Festiv a fost scos de pe ordinea de zi, se trece la pct. 23. – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul I al anului şcolar 2021 – 2022, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Vasile Gheorghe considera că suma de 100 lei pentru bursa de merit şi bursa de studiu, este destul de mică.

Preşedintele de şedinţa întreabă dacă atunci când afirma că este prea puţin, are o justificare, şi dacă are o propunere clară la cuantum.

Dl. cons. Vasile Ggheorghe propune să se dubleze suma pentru burse; aşa cum s-au găsit bani pentru evenimente, trebuie să se găsească surse financiare şi pentru burse.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 11 voturi” pentru” şi 5” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina).

Se trece la pct. 24 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 53/2020 referitoare la aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea INCFC, în domeniul public al UAT Sinaia, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar arata că este vorba de clădirea de pe Cumpătu, Vila nr.13, care poate fi luată cu titlu gratuit de la Ministerul Culturii, terenul şi construcţiile.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă dacă vila trece în proprietate sau în administrare?

Dl. primar răspunde: intai va fi declarată bun public ca să poată fi dată direct în proprietatea publică a oraşului. Ea trece prin transfer din proprietatea Ministerului Culturii şi din administrarea INCFC, în domeniul public al oraşului Sinaia, doar aşa se poate lua gratuit prin Hotărâre de Guvern.

Dl. cons. Marcoci Constantin întreabă ce se va face cu această clădire pentru că trebuie să se investească în ea şi ce destinaţie i se stabileşte, să nu se întâmple ca şi cu Vila Carola.

Dl. Primar menţionează că, spre deosebire de Vila Carola pe care oraşul urma s-o cumpere cu bani din buget, această clădire se ia gratis, este vorba de vila unde a funcţionat fostul sediu al Centrului European de Cultură, este o vilă solidă, nu este deteriorată, nu este în ruină şi mai sunt şi alte imobile în zona pentru care se poarta discutii.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicita lămuriri referitoare la acest proiect. Înţelege că vila se declară de interes public dar, nu este în proprietatea oraşului.

Dl. primar explică: în această etapă, vila se declară de interes public pentru că este o condiţie ca Ministerul Culturii s-o transfere oraşului, sa fi menținută in domeniul public, nu în domeniul privat pentru ca să nu existe riscul ca oraşul s-o treacă în domeniul privat şi apoi s-o vândă. Prin această hotărâre, Consiliul local îşi exprima intenţia s-o menţină în zona publică.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae intervine din nou afirmând că, de fapt Consiliul local votează acum disponibilitatea, nu trecerea în proprietate a vilei care se va face ulterior printr-o Hotărâre de Guvern. Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 13 voturi” pentru” și 3” abţineri” (se abţin: dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina).

Dna secretar general subliniază faptul că, intrarea în proprietate se face prin Hotărâre de Guvern.

Dl. primar sesizează că grupul PSD a votat împotriva și la acest proiect şi afirma că, se vede că sunt în ”coaliţie cu PNL-ul”….

Urmează pct. 25 – Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a imobilului compus din teren în suprafață de 524 mp., împreună cu construcția denumită ” Vila 13 Cerbul”, imobil situat în orașul Sinaia, str. Aluniș nr. 11, județul Prahova, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 13 voturi” pentru” și 3” abţineri” (se abţin: dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina).

Dl. cons. Vasile Gheorghe sesizează că şi anul trecut s-a făcut acelaşi lucru, s-a făcut proiectul, personal nu a fost de acord, s-a revenit şi nu s-a întâmplat nimic.

Dna secretar general menţionează că este vorba de hotărârile de anul trecut care au fost modificate acum. Este modificat art. 1 în sensul că s-a renunţat la câteva clădiri care erau pe terenul unei persoane fizice.

Dl. primar arata că, s-a revenit pentru că acesta este punctul de vedere al Ministerului Culturii.

Se trece la pct. 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului – terenuri pădure, în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova și împuternicirea domnului Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa solicita să se adauge o propunere, respectiv să fie împuternicit şi dl. Voicu Ilie.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae menţionează că, evaluarea terenurilor pădure se face în conformitate cu HG. Nr. 118/2005 de către o comisie special stabilită la nivel judeţean, nu de către un evaluator independent aşa cum s-a întâmplat acum; din acest motiv considera că cele spuse nu au temei legal. Evaluarea trebuia făcută înainte de exercitarea dreptului de preemţiune, conform aceleiaşi Hotărâri de Guvern şi Cod Silvic art. 45

Dl. primar menţionează că cele afirmate de dl. cons. Iosifescu nu au nicio legătură cu subiectul, este vorba de un teren privat care are destinaţia de pădure, evaluarea nu era obligatorie, dar s-a făcut ca să se compare cu preţul cerut de bancă, Consiliul local şi-a exprimat preemţiunea la preţul cerut de banca, iar acum s-a făcut o evaluare ca să se vadă preţul real. Comisia prevăzută în HG. 118 se referă la terenurile care se iau din proprietatea statului  și în administrarea ROMSILVA.

Dl. cons. Marcoci Constantin  intreabă dacă s-a stabilit o destinaţie pentru acest teren.

Dl. primar arata că, aşa cum a spus şi înainte când s-a aprobat cumpărarea, aceste terenuri sunt foarte valoroase pentru oraş, sunt 10000 mp.  în zona Zamora. Nu exista o destinaţie până în prezent, mai întâi trebuie scos din fondul forestier după care se va stabili destinaţia in Consiliul local.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 14 voturi” pentru” și 2” abțineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian şi dl. cons. Iosifescu Nicolae.)

Dl. cons. Iosifescu Nicolae afirma că, alianţa PSD+ PNL funcţionează la maxim.

Urmează pct. 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică și a indicatorilor tehnico economici – faza PT pentru obiectivul de investiție “CENTRU MULTIFUNCŢIONAL EDUCATIONAL-RECREATIONAL ZÂNO – EDUCAŢIE DE LA A LA Z” iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 16 voturi” pentru”.

Se trece la ordinea de zi suplimentară.

Preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice externe de consultanţă, asistenta şi reprezentare a Oraşului Sinaia/Consiliului Local Sinaia, Primăriei oraşului Sinaia/SC. Transport Urban Sinaia în dosarul care are ca obiect plângerea

Administrativă prealabilă, formulată de Popoiu Adrian şi SC. Hotel Cota 1400 SRL. cu privire la obiectivul Staţia de captare a apei” Pescărie”, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar arata că este altă plângere, nu are nicio legătură cu prima, este legată de proprietarul Hotelului Cota 1400 care cere în mod imperativ ca să fie lăsat să ia apa din captarea publică a oraşului Sinaia.

Dl. cons. Milos Călin întreabă de unde va lua apa acel om?

Dl. Primar menţionează că, nu are cum să ia apa din captare  pentru că, aceasta este publică. După ce va fi modernizata, furnizorul de apă o să-i furnizeze apa cum se dă la toată lumea din oraş, pentru că, nu poate să ia singur apa ca până acum. Nu a cunoscut faptul că aceasta captare nu a fost predată SC. Hidro Prahova. A constatat acest lucru atunci când a fost pe teren şi a văzut că cineva lua apa fără să aibă aprobare şi fără să plătească un leu.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă dacă are contract cel care ia apa din captare?

Dl. primar precizează că, are contract cu Apele Romane dar, nu are voie să ia apă direct din captare un privat, pentru că nu este proprietarul acelei captări care este în domeniul public al oraşului. Mai mult, dl. Popoiu a făcut plângere la poliţie, dar care s-a clasat pentru că nu avea dreptate.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și 5 ”abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina).

Dl. primar înţelege că alianţa USR+ PSD este împotriva apărării bunului public. Se adresează dlui Iosifescu Nicolae care înregistrează şedinţa, că alianţa USR+ PSD funcţionează perfect. Solicită să se menţioneze expres în procesul verbal ca astăzi, în această şedinţă alianţa USR+PSD a acţionat pentru a susţine interesele Hotelului Cota 1400, interesele dlui Adrian Sârbu şi interesele tuturor celor care nu au nimic cu Sinaia şi vor să devalizeze acest oraş; în momentul în care se doreşte să se ia un imobil pentru oraş, să se cumpere un teren, aliata USR+ PSD este împotriva.

Dl. cons. Vasile Gheorghe doreşte să se consemneze în procesul verbal că, s-a abţinut la acest proiect de hotărâre deoarece ordinea de zi suplimentară a fost comunicata târziu şi nu a avut timp să studieze proiectul de hotărâre respectiv.

Urmează pct. 2. – Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei cu titlu gratuit a SC. Imo Înveşt Total SRL. Către Oraşul Sinaia, a terenurilor cu categoria de folosinţă curţi construcţii în suprafaţa de 12 mp. Din imobil cu nr. Cadastral 25324 situat în Sinaia, Calea Brasovului nr. 52 și în suprafaţa de 19 mp. Din imobil cu nr. Cad. 26157 situat în Buşteni, Bd. Independenţei nr. 2 B, cu destinaţie amenajare pasaj rutier, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. Primar în calitate de iniţiator arata că, acest proiect de hotărâre a venit pe ultima sută de metri si de aceea a fost trecut pe ordinea de zi suplimentara. Este vorba de două terenuri în suprafaţa de 15 şi 19 mp. situate la Vadul Cerbului peste care va trece pasajul de intrare în oraş – sensul giratoriu ce urmează să se facă. Pentru ca partenerii de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri să ducă la bun sfârşit proiectul care va începe în primăvară şi va trece peste acest teren privat, a discutat cu proprietarul care a fost de acord să le doneze oraşului pentru finalizarea acestui proiect. Dacă nu ar fi fost de acord s-ar fi procedat la expropriere prin Hotărâre de Guvern şi ar fi durat foarte mult. Proprietarul a fost de acord si a făcut cererea că le donează cu titlu gratuit. 

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă cu 13 voturi” pentru” și 3” abţineri” (se abţin: dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina).

Preşedintele de şedinţa mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi, la ora 17,30.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 28, 2022

Comments are closed.