Administrație Publică

Hotărârea nr.195 privind aprobarea listei evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2024

ianuarie 26, 2024

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 3907/22.12.2023 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 3909/22.12.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

      În conformitate cu prevederile:

  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. 1)

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă lista evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2024, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentelor menționate în anexa  la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2023 până la data alocării bugetului anual.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

ART.4.–  Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia și instituțiilor interesate.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 26, 2024

Comments are closed.