Administrație Publică

Dispoziția nr.25 din 01.02.2024 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară din 08.02.2024

februarie 6, 2024

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Joi, 08 februarie 2024 , ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință ordinară care se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din luna decembrie 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru SC. Sinaia Forever SRL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru SC. Transport Urban SRL. Sinaia;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru martie – decembrie 2024;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile februarie – decembrie 2024;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL. 195/2023 privind aprobarea listei de  evenimente  ale orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2024;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2024 – 2025;
 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației ap. A.N.1.5 situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et.1, din locuință, în locuință de serviciu și repartizarea acestuia către dl. Dr.Pelelunga Constantin;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență si/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia nr. 20383/31.08.2010, încheiat cu SC. Sinaia Forever SRL, cu activitatea de ”întreținere piscină” la Școala Gimnazială George Enescu”.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia fond locativ și teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr. 159/2007, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei orașului Sinaia

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: februarie 6, 2024

Comments are closed.