Administrație Publică

Hotărârea nr.1 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

februarie 12, 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr.54/08.01.2024 întocmit de iniţiatorul Proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr.55 din 08.01.2024 prin care Serviciul Buget din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006  privind finanţele publice locale ;

Având în vedere prevederile art.7 alin.(13) din Legea 52/2003, privind transparența decizionlă în  administrația publică;

În temeiul art. 129 alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4),lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

            ART.1. – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2024, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

  1. TOTAL VENITURI : 121.545.000 lei         
  2. TOTAL CHELTUIELI : 138.303.000 lei

ART.2. – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 si 5.

ART.3. – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 16.758.000 lei, înregistrat la 31.12.2023  conform anexei 6 astfel :

– 13.118.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții din sectiunea de dezvoltare și

– 3.640.000 lei sumă de restituit, încasată și neutilizată la data de 31.12.2023 din prefinantare proiecte externe nerambursabile.

ART.4. – Lucrarile de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea “Invățământ”, “Sănătate” Cultură Recreere,Religie se vor realiza si achita de catre Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.5.  –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

ART.6. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Aministrativ și Administratie Publică : Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2024

Comments are closed.