Administrație Publică

Proces verbal încheiat astăzi 29 decembrie 2023 orele 14,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia convocată de Primarul Oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 420/20.12.2023 care s-a desfăşurat în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia

februarie 19, 2024

La începutul ședinței au fost prezenti  15 consilieri din cei 17 consilieri în funcție.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal.

Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului Local,  în format electronic.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte , de către dl.cons.Remus David.

La ședință participă: Dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, Dna.Radu Roxana – Gabriela, consilier juridic, înlocuitoarea secretarului general, în ședința din 29.12.2023, Dna Cocuța Chiriță, Șef Serviciu Taxe și Impozite, Dna.Șuțu Laura, director Poliția Locală, Dna. Gherasim Mihaiela arhitect sef oraș Sinaia, Dna. Olaru Isabela , inspector Serviciul Buget și Resurse Umane, Dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice, D-na. Mititelu Elena – Marilena inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administrație Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Președintele de ședință Dl. Cons. David Remus, arată că, pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi sunt trecute 27 de puncte.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul ordinii zi care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru“.

Se trece la pct. 1 – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 07 și 13 decembrie 2023.

Dna.cons. Arieșan Aurora precizează că se va abține pentru că a avut 2 intervenții și nu au fost luate în considerare în procesul verbal al ședinței din 07 decembrie 2023.

Dl. cons. Marcoci C-tin mentionează că și dânsul se va abține întrucât nu s-au consemnat in procesul verbal remarcile dlui primar.

Președintele de ședință  supune spre aprobare procesele verbale care se aprobă cu 8 voturi ,,pentru”, 4 voturi ,,împotrivă”( votează împotrivă dna.cons. Poponete Valentina, dl.cons. Vasile Gheorghe, dl.cons. Marcoci Constantin și dl.cons. Miloș Călin) și 3 ,,abțineri”(se abțin:dna.cons. Arieșan Aurora, dna.cons. Boldeanu Elena și dl.cons. Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct. 2. – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024.

Intră pe telefon în ședință dl.cons.Crețu Pompiliu. Sunt prezenti la ședință 16 consilieri.

Președintele de ședință menționează că s-a primit un amendament de la  dna.cons. Boldeanu Elena și dl.cons.Iosifescu Nicolae cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024,  prin care propun delimitarea orașului Sinaia în  două zone, A și B.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că este împotriva acestui amendament, pentru că nu este nimic fundamentat.

Președintele de ședință Remus David supune spre aprobare  amendamentul propus, care se respinge cu 9 voturi ,,împotrivă”(dl.cons.Popa Gheorghe, dl.cons.Dumitrache Costin, dl.cons.Remus David, dl.cons.Gheorghe Bădăran, dna.cons.Șuvaina Monica, dna.Cons.Hogea Mariana – Anca, dna.cons Crețu Georgiana Ioana – Maria, dl.cons.Crețu Pompiliu și dna Istrate Iuliana) și 7 voturi ,,pentru”(dna.cons.Poponete Valentina Georgica, dna.cons. Elena Boldeanu, dl.cons.Iosifescu Nicolae, dl.cons. Marcoci Constantin, dl.cons.Vasile Gheorghe,dna.cons. Arieșan Aurora, dl.cons.Miloș Călin).

Președintele de ședință revine la punctul 2 – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024. Întreabă dacă sunt întrebari la acest punct. Mai întâi dă cuvantul dlui primar ca să susțină acest proiect.

Dl.Primar.Vlad Oprea menționează că taxele și impozitele locale pe anul 2024 s-au păstrat ca și cele de anul trecut,  nu s-a modificat nimic.

Intră în sala de ședințe dl.cons.Pavel Georgini. Sunt prezenti toți cei 17 consilieri locali aleși în funcție.

Dl.Cons.Marcoci Constantin intervine și precizează că anul trecut s-a introdus acea taxă Take&  Go pentru a proteja mediul, pentru că se aruncă gunoaie de la cei care vând fast-food pe stradă. Dorește să știe de ce parcul din Sinaia nu este protejat și de ce se plătesc taxe pentru cei de pe  B-dul Carol I și str. Octavian Goga, iar pentru activiățile din parc nu se plătesc taxe.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că nu sunt deloc activități economice  în parc.

Dl.Cons.Marcoci Constantin menționează că există rulote care vând clătite și gogoși.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că s-a  înteles greșit pentru că cei care  au activitate economică la intrarea în parc, plătesc taxe și  sunt încadrați pe B-dul Carol I. Singurii care nu plătesc sunt cei de la târgul de Crăciun, restul plătesc. Precizează că nu sunt solicitări pentru parc, iar cei care  au spații comerciale,  figurează pe str.Octavian Goga sau pe Bd.Carol I, nu în parc.

Dl.Cons.Pavel Georgini dorește să știe dacă tot ce este în parc, este trecut pe B-dul Carol I și Octavian Goga?

Dl.Primar Vlad Oprea menționează că toată intrarea din fața parcului se regăsește pe B-dul Carol I, iar restul pe str.O.Goga. Singurii care nu plătesc sunt cei de la Târgul de Crăciun pentru o lună, restul plătesc ca întotdeuna, cei din stația de autobuz, cofetăria, toti plătesc taxa aceasta de 5 ani.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul nr. 2 care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă”(dl.cons.Miloș Călin) și 7 voturi ,,abțineri”(se abțin:dna.cons. Boldeanu Elena, dl.cons Iosifescu Nicolae, dl.cons. Marcoci Constantin, dl.cons Pavel Georgini, dna.cons.Poponete Valentina, dna.cons.Arieșan Aurora și dl.cons.Vasile Gheorghe).

Au loc discutii în contractoriu între dl. primar și membrii Consiliului Local.

Înainte de dezbaterea proiectului de la punctul 3 din ordinea de zi, dl. cons. Marcoci Constantin și dl. cons. Milos Calin, părăsesc ședința de consiliu.

În sala de ședinte rămân  15 consilieri.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind anularea sumelor provenite din contracte datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise datorate de persoane fizice.

Președintele de ședință  supune spre aprobare  proiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru proiectul ,,Casino Sinaia – Reabilitare termică” și a indicatorilor tehnico – economici.

Dl.Cons. Iosifescu Nicolae menționează că sunt peste 2 milioane de euro, ceea ce i se pare mult.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că este un proiect tehnic, s-a aprobat SF-ul, nu este vorba doar de instalație, acolo se înlocuiește toată tâmplăria exterioară, care este obligatorie să fie cu geam, sistemul de încălzire, de ventilare, instalația electrică pentru incendiu care s-a cerut de la ISU.

Afirmă c va avea loc o licitație, dar, este posibil să nu se încadreze nimeni la licitație pentru ca , banii pe care i-a prins proiectantul sunt puțini și este posibil să se revină la acest proiect. Momentan doar acești bani au fost din fonduri europene, din PNRR, iar lucrarea este subevaluată.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotărâre  sus menționat care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,,abțineri”(se abțin: dna.cons Boldeanu Elena și dl.cons. Iosifescu Nicolae).

Dl. Primar Vlad Oprea vrea să lămurească faptul că în materialele primite, la sfârșit sunt descrise clar toate categoriile de lucrări, de structură, de instalație, de incintă, instalații sanitare, electrice, termice, de ventilație, instalații sanitare chiar și de arhitectură.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF – Stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru proiectul ,,Casino Sinaia – Reabilitare Termică” și a indicatorilor tehnico – economici.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că este obligatoriu să se facă 2 stații de încărcare, care vor fi amplasate în spatele Casinoului, altfel proiectul  nu este eligibil și pentru că,  așa cere finanțatorul.

Dl. Cons Vasile Gheorghe dorește să știe de ce este legată reabilitarea tehnică la Casino, de proiectul acesta.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că este complementar cu proiectul, iar stațiile de încărcare constituie  a doua componentă. Afirma că, orice proiect pe PNNR este obligatoriu sa dețină stații de încărcare, astfel nu este eligibil.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,,abțineri”(se abțin: dna.cons.Boldeanu Elena și dl.cons. Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia, a unor terenuri.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ, Școlii Gimnaziale ,,George Enescu” și modificarea anexei 1 la contractul de dare în administrare nr. 33144/03.12.2020.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că sunt exact clădirile pe care le folosesc acum , defalcate pe cele 2 centre.

Președintele de ședință Remus David supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 8 – Proiect privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia – fond locativ și  teren aferent, aprobată prin HCL. nr. 159/2007, în vederea înscrierii în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că este o rectificare a numarului unui apartament de la parter plus etaj. Pentru ca  nu era trecut corect, nu se putea  să se facă intabularea.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul  de hotarare sus mentionat care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 9 –  Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC Sinaia Forever SRL, conform contractului de delegare a gestiunii  serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat din data de 07.09.2010, cu ,,Parcul Știrbei” împreună cu bunurile de inventar ce aparțin acestuia.

Dl.Primar Vlad Oprea menționează că se dă în administrare Parcul Știrbei pentru a avea grijă de el.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației apartamentelor AS 1.1, AS 1.2, AS 1.3 și a garsonierei NA 1.7, situate în str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl.A.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că sunt 4 apartamente care nu sunt folosite deloc și o garsonieră care este distrusă. Se dă spre administrare celor de la SC Sinaia Forever SRL pentru a le închiria așa cum se procedeaza și cu stâna.

Dna. cons. Boldeanu Elena dorește lamuriri referitoare la spațiul RO-REC.

Dl. Primar Vlad Oprea menționează că este hala pentru reciclabile care se afla pe  DN 1, dar, contractul cu ei s-a încheiat.

Dl. Cons. Pavel Georgini dorește să știe dacă din punct de vedere al dreptului de proprietate ramâne neschimbat, iar în cazul în care vor avea nevoie de spatiile respective, pot fi scoase din administrare?

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că oricând pot fi scoase din adminisrarea SC Sinaia Forever SRL.; în referatul de la Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă se menționează faptul că aceste spatii stau goale de ani de zile și nu sunt folosite, iar garsoniera care a aparținut dlui.Costinescu, nu a fost repartizată niciunui medic  pentru că  este într-o stare avansată de degradare. Afirmă ca, sunt date în administrare pentru a scoate bani.

Dl.primar propune să se treacă în hotărâre  amendamentul propus de dl. cons. Pavel Georgini: ,,În cazul în care Consiliul Local hotărăște să dea spațiilor  altă destinație, acestea vor fi scoase din administrarea  SC Sinaia Forever SRL”.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae dorește să se completeze cu ”în cazul în care există solicitări din partea medicilor.”

Dl.Primar Vlad Oprea nu este de acord cu propunerea dlui cons. Iosifescu Nicolae, precizând că,  mai sunt locuințe libere, acestea sunt apartamentele mari, care nu au fost inchiriate  niciodată,  sunt goale de 12 ani, se plătește în fiecare an pentru întreținerea lor.

Dl.Cons. Iosifescu Nicolae dorește să știe câte apartamente sunt închiriate pentru medici și pentru  profesori și dacă sunt solicitări din partea medicilor, pentru că acum mulți ani ideea a fost să se asigure locuințe  medicilor.

Președinte de ședință  precizează că nici unul din aceste apartamente nu a fost închiriat, urmând ca data viitoare dl. primar să-i răspundă cum au fost repartizate spațiile respective.

Dl.Primar Vlad Oprea menționează că toți medicii care solicită locuință și rămân la spital, au spațiul locativ asigurat, dar momentan sunt libere,  nu sunt solicitări.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotarare  cu următorul amendament: ,,În cazul în care Consiliul Local Sinaia dorește să dea altă destinaței spațiului, se vor retrage din administrarea SC Sinaia Forever SRL”. Proiectul de hotarare  se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 11 – Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC Sinaia Forever SRL, cu apartamentele AS 1.1, AS 1.2, AS 1.3 și garsoniera NA 1.7, situate în str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl.A și spațiul RO-REC.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 12 – Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de funcționare a autoutilitarei Volkswagen Transporter, autoutilitarelor Peugeot izotermă și a măturătoarei stradale cu aspirator de frunze – HAKO, aflate în administrarea SC Sinaia Forever SRL și majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Castelului Știrbei – Muzeul Sinaia.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Urmeaza pct. 13 – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 130/23.08.2023.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că este vorba de mașina care s-a dat în administrare Clubului Sportiv, este vorba de Renault Megane pe care nu îl mai pot folosi, are 20 de ani, acum i se dă altă mașină, Volskwagen Bora.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotarare care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei evenimentelor orașului Sinaia pe anul 2024.

Dl. Cons.Iosifescu Nicolae precizează că nu se respectă evenimentele, au fost  evenimente care  nu s-au mai ținut motivul fiind  lipsa de buget.

Dl.Viceprimar Gheorghe Bădăran menționează că, printr-o ordonanță de guvern  s-au interzis desfășurarea evenimentelor, în afară de cel de sfârșit de an.

Dl. Cons.Iosifescu Nicolae propune să se  introducă pe lista de evenimente,  ”Comemorarea I.Gh. Duca, din 29 decembrie”, pentru că și anul trecut a fost aprobat acest eveniment.

Dl. primar,  în calitate de initiator, este de acord cu completarea listei de evenimente cu amendamentul dlui cons. Iosifescu Nicolae.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea de a se introduce în lista de evenimente ”Comemorarea lui I.Gh.Duca din 29 decembrie”, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Urmeaza  pct. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de  Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie 2024.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 16 – Proiect  privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie 2024.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Urmeaza pct. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia”.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

În continuare, președintele de sedinta supune atentiei  pct. 18 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 93 mp, situat în Sinaia, Cal.București nr. 47A.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că este evaluat la 40 de euro/mp și propune 45 de euro/mp.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotarare  cu propunerea de 45 de euro mp, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 19 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 239 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 12, lot 1.

Dl.Primar Vlad Oprea propune 150 de euro/mp, ținând cont că acest teren este foarte bun pentru construcții, iar firma care dorește să facă o investiție pe acesta este din Constanta.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea dlui. Primar ca prețul de pornire a licitației pentru vânzarea terenului, să fie de 150 de euro mp, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 20 – Proiect de hotărâre  privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 364 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 26.

Dl. primar  arată că au mai fost scoase la licitație aceste terenuri dar nu s-a prezentat nimeni. Se încearcă din nou. Terenul a fost evaluat la de 30 euro/mp. și propune 35 euro/mp.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotărâre sus menționat cu  propunerea de 35 de euro mp, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 21 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 356 mp, situat în Sinaia, str.Pârâul Dorului nr. 28.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu aceeași propunere de 35 de euro mp, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 22 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 224 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 32.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că a fost o singură cerere, dar a vrut să scoată la licitatie  cele 3 terenuri.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea de 35 de euro mp, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 23 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafață de 791 mp. Măsurată (959 mp din acte) și a terenului nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia în suprafață de 5041 mp.

Dl.Primar Vlad Oprea propune acordul favorabil, precizează că este vorba de SC Internațional care vrea să lipească două terenuri  păstrând aceeași superficie pe care o avem pentru Gondolă.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae dorește să știe dacă este vorba de aceleași terenuri care au fost ale orașului Sinaia și le-a cumpărat prin Hotărârea Consiliului Local, în momentul acela Consiliul Local a fost împotrivă.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotarare  cu propunerea acordului favorabil, proiect care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”, se abțin:(dna.cons. Boldeanu Elena și dl.cons.Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct. 24 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 priivnd aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Sinaia aprobat prin H.G nr. 1359 din 27.12.2001 priivnd atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziția nr. 247.

Intrucat nu sunt interventii pe marginea acestui punct, președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul sus mentionat care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru” in forma prezentata de initiator.

Urmează  pct. 25 – Proiect de hotărâre privind îndreptarea de eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Sinaia, aprobat prin H.G nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziția nr. 116.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 26 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/27.07.2023 privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor, aprobată în ședința Consiliului Local Sinaia din data de 27 iulie 2023.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae precizează că parcarea din Piața Unirii, pâna acum cațiva ani era o parcare publică, iar acum o folosesc angajații Primăriei și oaspeții, schimbarea destinației se face de către Consiliul Local, prin revenirea la soluția inițială, care a fost parcare publică.

În orașul Sinaia nu există două categorii de cetațeni, cetațenii nr. 1 și ceilalți cetățeni care vin în centru și nu găsesc un loc unde să parcheze.

Au loc discuții în contradictoriu între dl. primar și dl. cons. Iosifescu Nicolae.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae precizează că există un articol prin care se solicită revenirea la gratuitățile care au fost aprobate în anul 2021, solicită să se revină și să se acorde gratuitați la toate parcările, nimeni nu a reușit să vină cu o motivație a acestor anulări.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul care se respinge cu 9 voturi ,,împotrivă”(dna.cons.Istrate Iuliana, dna.cons.Șuvaina Monica-Maria,dna.cons.Hogea Mariana-Anca,dna.cons.Crețu Georgiana Ioana-Maria,dl.cons.Popa Gheorghe, dl.cons. Remus David, dl.cons.Dumitrache Costin, dl.cons.Bădăran Gheorghe, dl.cons.Crețu Pompiliu)  și 6 voturi ,,pentru”(dna.cons.Boldeanu Elena, dl.cons.Iosifescu Nicolae, dna.cons.Arieșan Aurora,dl.cons.Vasile Gheorghe, dl.cons.Pavel Georgini, dna.cons.Poponete Valentina).

Au loc discutii in contradictoriu intre dl. primar și dl. cons. Iosifescu Nicolae.

Lucrările ședinței se încheie la ora 15,00.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 19, 2024

Comments are closed.