Administrație Publică

Hotărârea nr.12 din 08.02.2024 privind modificarea art. 7 din Statutul Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia și art.8 alin.(4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/17.10.2023

februarie 20, 2024

            Consiliul Local al orasului Sinaia , județul Prahova ;

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 357/07.02.2024 întocmit de Primarul orașului Sinaia;

–  Raportul de specialitate înregistrat sub nr.  358/07.02.2024, întocmit de Compartimentul juridic, contencios asministrativ și administratie publică ;

– Adresa  Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 3110/05.02.2024, precum și Adresa Agenției Naționale pentru Sport nr. 14375/20.12.2023;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 146/17.10.2023;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile  art. 29 alin.(1) și (2) din Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de prevederile art. 12 alin.(1), (2) și (3)  lit.d) din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 884/2001;

Având în vedere art.6 alin.(3), art.30, alin.(1), lit.c) și art. 59 din  legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

În temeiul  art.5, lit.w), art. 129 alin.(2), lit.a) și d) coroborat cu alin. (3), lit.c) și  alin.(7)  lit.d), art.139 alin.(3), lit.h) și  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Se  modifică  art. 7  din  Statutul Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, apobat prin HCL. nr. 146/17.10.2023, care va avea următorul conținut :

” Art. 7.  – Clubul Sportiv Carpați Sinaia este structurat pe următoarele secții/ ramuri de sport : Schi-Biatlon, Tenis, Șah, Fotbal, Lupte, Karate Traditional, Automobilism Sportiv, Popice, Judo, Aeronautica, Modelism, Gimnastica, Dans sportiv, Handbal, Volei, Baschet, Natație si Pentatlon Modern, Golf, Bob si Sanie, Orientare , Atletism, Rugby, Oină, Ciclism, Motociclism, Patinaj, Haltere, Box, Batminton, Bridge, Tenis de masă,  Karate WUKF si Alpinism.”

Art.2. – Se modifică art. 8 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare  a Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia,  aprobat prin HCL. nr. 146/17.10.2023, care va avea următorul conținut:

” Art.8 alin.(4) În structura Clubului Sportiv Carpați Sinaia sunt următoarele secții pe ramură de sport: Schi-Biatlon, Tenis, Șah, Fotbal, Lupte, Karate Traditional, Automobilism Sportiv, Popice, Judo, Aeronautica, Modelism, Gimnastica, Dans sportiv, Handbal, Volei, Baschet, Natație si Pentatlon Modern, Golf, Bob si Sanie, Orientare , Atletism, Rugby, Oină, Ciclism, Motociclism, Patinaj, Haltere, Box, Batminton, Bridge, Tenis de masă,  Karate WUKF si Alpinism.”

Art.3. – Restul articolelor  din Statutul Clubului ”Carpați” Sinaia și  din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului ”Carpați” Sinaia, rămân  neschimbate.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Art.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică : Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Clubului Sportiv Carpați Sinaia și Serviciului Politici PubliceBuget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2024

Comments are closed.