Administrație Publică

Hotărârea nr.3 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru SC Transport Urban Sinaia SRL

februarie 20, 2024

 Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.252/31.01.2024 întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.253/31.01.2024 întocmit de către  Serviciul Buget și Resurse Umane ;

– Raportul Directorului general  al SC. Transport Urban SRL. Sinaia  privind  bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 2759/01.02.2024;

– Avizul comisiei de specialitate  Consiliului Local ;

În conformitate cu:

  • Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
  • Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
  • Ordonanța de urgență nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
  • Ordonanța de urgență nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare;
  • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr.26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin directori indirect participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul Ministrului de Finanțe nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului  de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia;

În temeiul  art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139, alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Transport Urban Sinaia  SRL pe anul  2024 și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2  SC Transport Urban Sinaia SRL, prin reprezentanţii săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. – Prezenta hotărâre se va comunica de catre Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, Contencios Administartiv și Administrație Publică, Prefectului judetului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane si SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2024

Comments are closed.