Administrație Publică

Hotărârea nr.4 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului și a calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie-decembrie 2024

februarie 20, 2024

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 271/01.02.2024 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 272/01.02.2024;

– Adresa nr.36/18.01.2024 a Centrului Cultural Carmen Sylva, înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr. 1522/18.01.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

In conformitate cu prevederile:

– Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordonanta 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legii 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art.129, alin.(2), lit.d) si alin. (7) lit.a), d) si e), art. 139 alin (3) lit a) si art. 196 alin (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă calendarul de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie-decembrie 2024 si bugetul aferent organizarii acestuia, în valoare totala de  650.500 lei, conform  Anexei 1, parte integranta din  prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si Resurse Umane  și Centrul Cultural Carmen Sylva.

ART.3. – Prezenta hotarare va fi comunicata de Secretarul General al orasului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia și Centrului Cultural ”Carmen Sylva” Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2024

Comments are closed.