Administrație Publică

Hotărârea nr.5 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului și a calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile februarie-decembrie 2024

februarie 20, 2024

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 273/01.02.2024 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.276/01.02.2024 ;

– Adresa nr. 51/18.01.2024 a Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, înregistrata la Primaria orașului Sinaia sub nr.  1500/18.01.2024 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

In conformitate cu :

  • Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.2 alin 1), 2) si 5) si art 3 alin (1), 2) si 3), art.6), art 9), art 10) alin 1) si 2), art.12 alin 2), art.21 pct.b) si art.22;
  • Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare art.5, alin (3), art.40 alin (1).

În temeiul prevederilor: art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit .a), e) si f); art.139 alin (3), lit.a) si art 196 alin(1)lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru anul 2024 si bugetul aferent pentru organizarea acestora, in valoare totala de 817.280 lei, din care 395.000 lei sponsorizari, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si Resurse Umane și Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotarare va fi comunicată de Secretarul General al orasului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia și Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2024

Comments are closed.