Administrație Publică

Hotărârea nr.6 din 08.02.2024 privind modificarea anexei 1 la HCL 195/2023 privind aprobarea listei de evenimente ale orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2024

februarie 20, 2024

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 257/01.02.2024 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 261/01.02.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

    În conformitate cu :

  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin.(1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea anexei 1 la HCL. 195/2023 privind aprobarea listei de  evenimente ale orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2024, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Art.2.  din HCL. nr.195/2023, se abroga.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget si Resurse Umane.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia și instituțiilor interesate.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2024

Comments are closed.