Administrație Publică

Hotărârea nr.7 din 08.02.2024 privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2024-2025

februarie 20, 2024

Având în vedere :

  • Raportul de specialitate al  Serviciului Politici Publice înregistrat sub nr. 262/01.02.2024;
  • Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 258/01.02.2024 ;
  • AVIZUL CONFORM, nr.8666/19.12.2023 pentru organizarea Rețelei școlare în anul școlar 2024-2025, la nivelul unității administrativ teritoriale, emis de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu  Ordinul Ministrului Educatiei nr 6800/2023 ;

În conformitate cu prevederile art.19, alin (1), (4) si (6) lit.a) din Legea învățămânului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare  pentru învatamantul preuniversitar de stat si emiterii avizului conform in vederea organizarii rețelei școlare de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024 ;

În temeiul art. 129, alin. (7), lit.a) coroborat cu  art. 139, alin. (3), lit.i) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2024-2025,  conform  Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice și de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-administrativ și Administrație Publică : Prefectului județului Prahova, Inspectoratului Scolar Județean Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice,  Serviciului Buget şi Resurse Umane și unităților de învățământ.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2024

Comments are closed.