Administrație Publică

Hotărârea nr.9 din 08.02.2024 privind achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare a Orașului Sinaia în dosarele nr.2463/310/2023 și nr.4462/105/2023 și în dosarul ce va avea să se constituie ca urmare a demarării procedurii administrative și judiciare contra Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și Uniunii Producătorilor de Fonograme din România

februarie 20, 2024

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 248/31.01.2024;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administratie Publică nr. 249/31.01.2024;

– Avizul comisiei de specialitate;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.c) și d) și art.29, alin.3;

– Directiva UE 2014/24, art.10, lit.d) privind achizițiile publice;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) și (3) și art.196, alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare a Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale, în dosarele nr.2463/310/2023 aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia și nr.4462/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, precum și în orice alt dosar ce va deriva din acestea și în dosarul ce va avea ca obiect demararea procedurii administrative și judiciare contra Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și Uniunii Producătorilor de Fonograme din România cu privire la Autorizația-Licență nr.L213234/27.09.2023 obținută pentru evenimentul “Sinaia Forever”.

Art. 2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare menționate la art.1.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Art. 4. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane și  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 4, 2024

Comments are closed.