Administrație Publică

Dispoziția nr.65 din 28.02.2024 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 29.02.2024

februarie 29, 2024

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 29 februarie 2024 , ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, pentru anul 2024;
  2. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.3, ap.17 având număr cadastral 23769-C1-U17, către dl.Nache Alexandru ;
  3. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric, cota de 1/2 din apartament în suprafață de 84,6 mp (71 mp conform CF 20392-C1-U7 Sinaia) din construcția C1, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: februarie 29, 2024

Comments are closed.