Administrație Publică

Hotărârea nr.13 din 29.02.2024 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL pentru anul 2024

martie 4, 2024

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.470/19.02.2024 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.471/19.02.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței nr.24/31.01.2024 pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Având în vedere art.6 alin.(3) și  art.30, alin.(1), lit.c)  din  legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.(c), art. 139 alin.(3), lit.g), art.155 alin.(1)  și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă actualizarea cuantumului chiriilor anuale si aplicarea ratei inflației pe anul 2023, pentru locuințele sitúate in blocurile ANL din  orasul Sinaia, str.Brândușelor si str.Intrarea Lalelelor, aplicabile de la 01.03.2024, cuprinse în anexele  1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia, să semneze actele adiționale la contráctele de închiriere prevazute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală: Prefectului Județului Prahova, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Primarului orașului Sinaia, Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă si Serviciului Buget si Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 4, 2024

Comments are closed.