Administrație Publică

Dispoziția nr.80/19.03.2024 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 25.03.2024

martie 22, 2024

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Luni, 25 martie 2024, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință ordinară care se va desfașura în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din luna februarie 2024;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei;
 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025;
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (garaj) situat in Sinaia, Fdt. Telecabinei nr.3, parter,  având nr. cadastral  20246-C1-U1, către dna. Băncilă Emilia;
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 65 (chioș verde hexagonal);
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 12, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 33 (Esplanada);
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind  serviciile sociale, pentru anul 2024;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2024”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și/sau de reprezentare a Orașului Sinaia, Primăriei orașului Sinaia, Consiliului Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosar 5497/2024;
 11. Proiect de hotarare privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;
 12. Proiect de hotarare privind înfiintarea Serviciului social ”Serviciul de asistenta comunitara” la nivel de serviciu, în subordinea Directiei de Asistența Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Serviciului de Asistență Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Sociala;
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 12 mp., situat în Sinaia, str. Lalelelor nr. 7, lot.5;
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 49 mp., situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 4 lot 2;
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 300 mp., situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 55 – 57, nr. cad. 23729, CF nr. 23729;
 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 172 mp., situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 1;
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 191 mp., situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1;
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 74 mp., situat în Sinaia, str. Gentiana nr. 2A, lot 3;
 20. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp. indiviz din 109,88 mp. indiviz din 180,60 mp. și a contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp. indiviz din 109,88 mp., indiviz din 180,60 mp., terenuri situate in Sinaia, la intersecția  str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș;
 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere prevăzută la pct. III.1 din contractele de închiriere pășuni nr. 11022/28.04.2017; 11096/28.04.2017; 11018/28.04.2017; 11033/28.04.2017; 11062/28.04.2017; 11091/28.04.2017; 11085/28.04.2017;
 22. Proiect de hotărâre privind documentatia Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Ridicare restricție temporară de construire, schimbare destinatie teren (S=1832 mp.) din zona cu caracter mixt pentru complexe, unități turistice și spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă, în zona de locuinte și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, turism, recreere și stabilire indicatori urbanistici (studiata +3150 mp.), generat de imobilul situat în orașul Sinaia, str. Aluniș nr. 5 – 7, nr. cad. 21560 cu acces din str. Aluniș (nr. cad. 24986);
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrarile de ”Reabilitare captare Pescarie, rețele de apă Cota 1400, Sinaia;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrarile de ”Reabilitare și modernizare strazi in Cartierul Cumpatu, oraș Sinaia”.
 25. Proiect de hotărâre privind completarea Listei de evenimente proprii orasului, Anexa 1 la HCL 6/2024, cu includerea evenimentelor: Festivalul de teatru pentru liceeni “Primavera”-ediția a Xa si Festivalul International de Chitara Clasica – editia a XLI a precum și aprobarea Contractelor de asociere cu Asociatia Socio-Culturala Prahova Excelsior (ASPE) și Asociația Popa Soare;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii in Lista evenimentelor proprii ale orasului, a bugetului și a organizarii evenimentului Sinaia Urban Drive – ediția I;
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 106/27.07.2023 privind aprobarea proiectului , a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) ,cu o capacitate totală de 75 de locuri –prin Construire centru de zi pentru persoane vârstnice, parcare, împrejmuire, branșamente utilități și organizare de șantier”;

28.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 115/27.07.2023 referitoare la completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC. Transport Urban Sinaia SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare a parcarilor;

 1. Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înainteaza Consiliului Local Sinaia, aprobat prin HCL. 262/2022.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția nr.80 în format pdf AICI

Last modified: martie 22, 2024

Comments are closed.