Administrație Publică

Hotărârea nr.16 din 25.03.2024 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

martie 26, 2024

  • Având in vedere referatul de aprobare 697 din 13.03.2024, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.698 din 13 martie 2024  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024
  • Având în vedere avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local ;
  • În baza Legii nr. 421/29.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, precum și a Legii 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

        În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.129 ,alin.1 și 2 lit.”b” ,coroborat cu alin.4 lit. ” a”, art.139, alin.3 litera” a” și art.196 alin.(1), lit.a.

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :                                                

          ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    1.325.000 lei

1.Sume alocate de la fondul pentru mediu obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (43.44.00);

2. Venituri din vanzarea unor bunuri(39.07.00);

3. Impozit pe veniturile  din transferal pe proprietatilor imobiliare (03.18.00) ;

4.  Alte venituri (36.50.00);

5. Venituri din amenzi circulatie (35.01.00);

6.  Venituri taxa eliberare certificate fiscale in regim de urgenta(34.50.00)

7. Venituri din taxa autorizatie construtii (16.50.00.;

8.Vărsăminte din secțiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) (37.02.03)

9.Vărsăminte din sectiunea de funcționare (37.02.04)

600.000 lei

489.200 lei

60.800 lei

30.000 lei

40.000 lei

5.000 lei

100.000 lei

-45.800 lei

45.800 lei

    II. CHELTUIELI : 1.325.000 lei
Cap.51.02 »AUTORITATI PUBLICE  « 

1.Titlul I Cheltuieli salaraiale  (10.01.01) + 27.730 lei

2.Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent SF ( 85.01.01)    – 27.730 lei

0 lei
Cap.65.02 »ÎNVĂȚĂMÂNT « 

1.     Titlul XV Active nefinanciare (71.01.30)

Amenajare Cantina  Colegiul Mihail Cantacuzino

485.000 lei

485.000 lei

Cap.66.02 »SĂNĂTATE«

1.           Titlul XV Active nefinanciare

71.01.30+ 2.000.000 lei

   71.03.00          – 2.000.000 lei

 

0 lei
Cap.70.02 »LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICE « 

   1.Titlul II Bunuri si servicii

 

45.000 lei

 

45.000 lei

Cap.74.02 »PROTECTIA MEDIULUI « 

1.     Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE – PNRR INSULE ECOLOGICE

74.50.00.60   – 1,943.000 lei

74.50,00.61.  +1.943.000 lei

2. Titlul XV Active nefinanciare (71.01.30)

Achizitie si montajul unui numar de 12 stații de reâncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice

650.000 lei

 

 

 

650.000 lei

Cap.87.02 »ALTE ACTIUNI ECONOMICE  « 

 Titlul II Bunuri si servicii

145.000 lei

145.000 lei

 

  1. BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :    0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei
Cap.66 .10. 06.01 »SPITALUL ORĂSENESC SINAIA  « 

1.Titlul I Cheltuieli salaraiale  (10.01.01) + 21.625 lei

2.Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent SF ( 85.01.01)    – 21.6250 lei

0 lei

 

  1. BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :    92.630 lei
  1.Venituri din donații si sponsorizari (37.02.01); 92.630 lei
    II. CHELTUIELI : 92.630 lei
Cap.67.10 .05.01 »CLUB SPORTIV CARPATI SINAIA  « 

1.Titlul II Bunurii si servicii  (20.30.30)

 

92.630 lei

        ART.2 Aprobă modificarea prevederilor bugetare repartizate pe trimestre conform referatului de specialitate a biroului de investitii privind.obiectivul de investiții “ NOCO2 – Cale pentru pietoni”.

       ART.3  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

       ART.4  Prezenta hotărâr va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică Locală : Prefectului Județului Prahova , Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și unităților subordonate.

Vezi hotărârea în format pdf AICI


Last modified: martie 26, 2024

Comments are closed.