Administrație Publică

Raport de durabilitate EcoBUS 2024

aprilie 2, 2024

RAPORT

Privind obligaţiile de serviciu public referitoare la activitatea de transport public de călători, prin curse regulate în oraşul Sinaia în perioada 02.04.2023 – 01.04.2024 

Secțiunea I. Autoritatea competentă: U.A.T. Orașul Sinaia (Primăria Orașului Sinaia)

Adresa : Bulevardul Carol I, nr. 47, Sinaia, cod postal 106100, Judeţ Prahova, România.

E-mailcontact@primaria-sinaia.ro

Tel/Fax: Tel.: +40244-311788/ +40 244314509

web: www.primaria-sinaia.ro;

Primarul orașului Sinaia: dl. Vlad OPREA

Secțiunea II. Contractul de delegare

Titlu:Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători în orașul Sinaia

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport personae în aria teritorială de competenţă a UAT Oraș Sinaia a fost încheiat sub nr. 10447 la data de 16.04.2020, între Oraşul Sinaia şi operatorul de transport SC Transport Urban Sinaia S.R.L, fiind atribuit potrivit legislaţiei aplicabile în material serviciilor publice de transport călători prevăzută în anexa nr.1 la contract şi cu respectarea cerinţelor privind publicitatea intenţiei de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art.7, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.

Data de început  și durata contractului

Începere: 24/04/2020.

Perioada : 10 ani.

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 10 ani, având ca scop prestarea de servicii publice de transport  de călători cu autobuzul pe raza oraşului Sinaia.

Durata contractului poate fi prelungită prin act adiţional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007.

Entitatea contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși doi ani.

Scopul contractului:

Contractul asigură îmbunătăţirea transportului public de călători ca urmare a achiziţionarii a 11 autobuze noi, hybrid, nepoluante şi înlocuirea celor vechi existente, precum şi a unui sistem integrat de e-ticketing şi management al traficului.

Scopul contractului este promovarea şi încurajarea călătorilor de a utiliza transportul public auto în locul transportului privat cu autovehicule, contribuind astfel la reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier în oraşul Sinaia, creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public în Oraşul Sinaia.

Secțiunea III.Operatorul de serviciu public

Operatorul selectat: SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Sediul: Sinaia, Aleea Telegondolei, nr. 5.

Telefon/fax 0244.310224.

Email: contact@tusinaia.ro

Număr de înregistrare la ORC: J29/1029/23.04.2007.

CUI: RO 21610575.

Cont: RO 54TREZ5255070XXX000584, deschis la Trezoreria Buşteni.

Participarea la capitalul social: 100% Consiliul Local Sinaia.

 

SecțiuneaIV.Plăţi compensatorii

Autoritatea contractantă plăteşte Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Costurile de operare al serviciului de transport public – Veniturile înregistrate în urma prestării serviciului de transport public + Profitul rezonabil

C = CE – Vt + Pr

C – Compensațiapentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public:

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

(C unitar x Km), unde:

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe kilometru, calculat potrivit Anexei 10.1 din contract; C unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor Operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri provenite de la bugetul local sau din alte fonduri publice nu este eligibilă.

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13. Astfel:CE = C unitar autobuze x km autobuze.

Vt – reprezintă totalitatea veniturilor generate din prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, fără veniturile provenite din diferențele de tarif.

Pr – reprezintă profitul rezonabil maximal ce poate fi acordat Operatorului. Nivelul profitului rezonabil este stabilit luand în calcul Rata SWAP pentru România dată publicității de Comisia Europeană și este aferent perioadelor contractuale (de la 1 an până la maxim 10 ani), plus 100 puncte de bază (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html). Nivelul profitului rezonabil este de 4,23% pe toată durata contractului. Procentul se va aplica tuturor cheltuielilor eligibile.

Compensația este plătită Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare și a facturii emise de Operator. Raportul lunar de constatare se întocmește de către Operator, potrivit Anexei nr. 8.1 și se depune la registratura Autorităţii Contractante până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte Compensaţia, Raportul lunar de constatare se analizează şi semnează de către Autoritatea contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

Compensaţia plătită în perioada 01.04.2023– 31.03.2024 a fost în valoare de 289.255,15 lei.

Secțiunea V. Drepturi exclusive din contract

Operatorul va realize serviciul public de transport local de călători în conformitate cu obligațiile de serviciu public şivaavea:

○dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în contract;

○dreptul exclusiv de a presta serviciul public de transport călători pe traseele atribuite;

○ va avea dreptul de a emite, vinde și controla titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în contract sub monitorizarea autorității de autorizare, direct prin personal propriu al operatorului, cu excepția titlurilor de călătorie eliberate pentru asigurarea protecției sociale a cetățenilor sau a altor titluri de călătorie emise conform legii;

○dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării serviciului public de transport călători. Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanţă cu reglementările specifice şi legislaţia aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activității de transport acordată de către autorităţile competente, conform prevederilor legale.

○dreptul să notifice Autoritatea Contractantă şi să solicite întreruperea executării Serviciului de transport public local de călători în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare. Notificarea se va face in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la constatarea cauzelor şi vor evidentia şi evalua riscurile generate de continuarea activităţii în condiţiile aparute.

○dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura rutieră publică (străzi, poduri, pasaje, mobilier stradal, terenuri etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acestora.

○dreptul exclusiv pe traseele atribuite. Operatorul are dreptul să solicite în instanță daune-interese pentru încălcarea de către alți operatori de transport rutier/ transportatori autorizați a Drepturilor exclusiv acordate prin prezentul Contract.

○dreptul să solicite Autorităţii Contractante schimbărea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau modificarea Programului de transport, iar Autoritatea Contractantă va iniţia, dacă consideră necesar, aprobarea modificării Programului de Transport.

○dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Autorităţii Contractante, modificări temporare, precum suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică rutieră. În cazuri excepţionale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local de călători, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Autorităţii Contractante. 

Secțiunea VI. Monitorizareşievaluareaperformanţei, a calităţiişifinanţăriireţelei de transport public 

Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Autoritatea contractantă sunt prezentați în Anexa nr. 11 la Contract.

Nr crt Indicatori Descriere

mod de calcul, pentru un trimestru

Mod

transport

Parametru Pondere criteriu Valori ale parametrilor, calculate pe baza raportului operatorului Valori de calcul malus Incalcare majora Retinere din garantia de trimestru (G) de:
UM Nivel accep- tat, fara penali-zari Nivel maxim permis Garantie (G)
30.000 lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 sau 6 10 11 = (9/6) x 7 x G
1 Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate/ total curse incluse in Programul de Transport) x 100 Autobuz % 0 10 6.00% 0 0 0.00
2 Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 de ore Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365 Autobuz % 0 1 5.00% 0 0 0.00
3 Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 1 si 2 Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 1 si 2 Autobuz Nr. 0 2000 12.00% 0 0 0.00
4 Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat – Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100 Toate % 0 10 5.00% 0 0 0.00
5 Plangeri de la pasageri Plangeri fundamentate Nr. Plangeri fundamentate inregistrate Toate Nr. 2 100 6.00% 0 0 0.00
Plangeri rezolvate Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal Toate Nr. 2 94 6.00% 0 0 0.00
Plangeri nerezolvate Nr. Plangeri fundamentate nerezolvate in termen legal Toate Nr. 0 6 7.00% 0 0 0.00
6 Protecția mediului Respectarea standardelor de poluare EURO 3 si EURO 4 Numar vehicule care nu respecta normele Euro 3 si Euro 4 raportat la numarul de vehicule impus in Programul de Transport Autobuz % 0 40 8.00% 0 0 0.00
7 Vehicule Vechimea medie a vehiculelor Vechimea medie a vehiculelor Autobuz Ani 1 8 4.00% 0 0 0.00
Cerinte de confort Numarul vehiculelor neincadrate in clasele I, II sau III de confort/ numarul total de vehicule incluse in Programul de Transport Autobuz % 0 50 4.00% 0 0 0.00
8 Penalitati platite Cuantumul penalitatilor platite de catre operatorul de transport/ transportatorul autorizat, pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate si mediu Toate lei 0 10.000 8.00% 0 0 0.00
9 Respectarea prevederilor legale Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit Toate Nr. 0 100 12.00% 0 0 0.00
10 Accidente de trafic Numarul accidentelor in trafic din vina personalului propriu al Operatorului Toate Nr. 1 30 5.00% 0 0 0.00
11 Indicele de Satisfactie a Pasagerilor Respectarea nivelului minim impus Toate Nr. 7.00 7.00 12.00% 0 0 0.00
Total pondere criterii 100% TOTAL Incalcari majore 0
Retinere trimestriala din garantia anuala 0.00

SecțiuneaVII. Obiectivele de politică de transport public

În conformitate cu termenii și condițiile contractului, operatorul se obligă să îndeplinească serviciul de transport public local cu respectarea obligațiilor de serviciu public astfel:

○Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea contractantă şi va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/ gratuităţi în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerinţele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Oraşului Sinaia, potrivit prevederilor prezentului Contract.

○Operatorul va presta serviciul de transport public local de călători în conformitate cu principiile continuităţii, regularităţii şi capacităţii prevăzute în programul de transport.

○Operatorul va presta serviciul public de transport public local de călători în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în contract.

○Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în contract şi în legislaţia naţională şi europeană.

○Operatorul va presta serviciul de transport public local de călători cu vehiculele prevăzute în contract, în Anexa nr. 5.2.

SecțiuneaVIII. Tarifesititluri de calatorie

Tarifele legitimațiilor de călătorie – bilete și abonamente, reducerile și gratuitățile pe mijloacele de transport local de persoane din Oraşul Sinaia au fost aprobate prin:

○HCL 62/14.04.2020 privind delegarea gestiunii şi atribuirea contractului 10447/2020.

○HCL 143 din 18.09.2020 privind aprobarea actului adițional 1 la contractul nr.10447/16.04.2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport personae în aria teritorială de competență a U.A.T. Orașul Sinaia.

○ Legea 226/30.10.2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.

Modalitate cumpărare Tip legitimaţie de călătorie Preţ
Dispecerat Transport Urban Sinaia SRL Abonament pensionari cu domiciliul stabil în Oraşul Sinaia 30 lei (subvenționat de Primaria Sinaia, conf. Legii 92/2007, art.17, lit.n si lit.o.)
Abonament adulţi 75 lei
Abonament elevi 0 lei
Legitimaţie persoană cu handicap 0 lei
TVM/ aplicaţie mobilă/ portal web/ Bilet adulţi 3 lei
Bilet elevi 0 lei
Bilet 2 la 5 călătorii 3lei/ călătorie
Abonament adulţi 75 lei
Card 3 calatorii (reîncărcabil) 9 lei
Card 5 călătorii (reîncărcabil) 15 lei
Card 10 călătorii (reîncărcabil) 30 lei
TVM Card 3 calatorii (reîncărcabil) 9 lei
Card 5 călătorii (reîncărcabil) 15 lei
Card 10 călătorii (reîncărcabil) 30 lei
Bilet 2 la 5 călătorii 3lei/ călătorie
Abonament adulţi 75 lei

Aces traport a fost întocmit în conformitate cu prevederilor art.7 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar ş irutier de călători.

Vezi raportul în format pdf AICI

Last modified: aprilie 2, 2024

Comments are closed.