Administrație Publică

Hotărârea nr.17 din 25.03.2024 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei

aprilie 4, 2024

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 2. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte;
 4. d) art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 5. 61 – 66 și art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de :

 1. referatul de aprobare prezentat de către primarul Orasului Sinaia în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 703/13.03.2024;
 2. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 704/13.03.2024;
 3. viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operațiune;
 4. avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orasului Sinaia,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică fost aprobată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 113/06.06.2018, nr. 158/28.08.2018, nr. 226/28.11.2018 si nr 227/28.11.2018, detaliate in cadrul anexei 1 la prezenta Hotarare;

In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b), art.139 alin. (1) și (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă T Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 17.000.000 lei, cu o maturitate de 12 ani, din care perioada de tragere si grație de maxim 24 luni.

Art. 2. – Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa 1 la prezenta.

Art. 3. – Din bugetul local al Orasului Sinaia se asigură integral plata:

 • serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării rambursabile menționate la art. 1;
 • oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;
 • oricăror altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a orasului Sinaia următoarele date:

 1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
 2. valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
 3. gradul de îndatorare a orasului Sinaia;
 4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
 5. dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
 6. plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;
 7. documentele și informațiile prevăzute la art. 761 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite, are obligația de a transmite, în format electronic la adresa http://uat.mdrap.ro/, informațiile prevăzute la art. 761 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. – (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al orasului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care orasului Sinaia va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

(3) Se împuterniceşte Primarul orasului Sinaia să semneze în numele şi pe seama orașului

Sinaia acordul de garantare a împrumutului şi să semneze toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării rambursabile interne.    

Art. 6. – Primarul orașului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Buget si Resurse Umane.

Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică, de Secretarul general al orasului Sinaia, prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică în termenul prevăzut de lege, Prefectului județului Prahova, Primarului orasului Sinaia și Serviciului Buget si Resuese Umane și  se aduce la cunoștință publică în Monitorul Oficial Local la adresa www.primaria-sinaia.ro.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 4, 2024

Comments are closed.