Administrație Publică

Hotărârea nr.20 din 25.03.2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.12 din B-dul Carol I nr.33 (Esplanada)

aprilie 4, 2024

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea nr.229/30.01.2024;

– Raportul de specialitate nr.230/30.01.2024 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primăria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului  comercial nr.12, situat în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33;

– Avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.129, alin.(1), alin (2), lit. c), alin (6), lit. a) coroborat cu art.139, alin.(1), alin. (3) lit. g), art.196, alin (1), lit. a),art.287, lit.b) si art.332 – atr.348;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ș T E : 

Art.1.  Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului nr.12, proprietate publică al orașului Sinaia, situat în Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 cu destinație comercială, după cum urmează:

Crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Valoare de inventar Prețul minim de pornire licitație
1 12

(B-dul Carol I, nr.33)

9 mp Producție și comercializare sandvish-uri tip focaccia/ focaccerie artizanală. 22.112,50 lei 200 euro/lună

Art.2. Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiului comercial menționat la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Art.3. Prețul minim al închirierii spațiului comercial este de 200 euro/lună.

Art.4. Spațiul comercial se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestuia.

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliția Locală Sinaia și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică către Prefectul Județului Prahova, Primarul Orașului Sinaia, Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite și Direcția Poliția Locală Sinaia – Birou Monitorizare și Control.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 4, 2024

Comments are closed.