Administrație Publică

Hotărârea nr.22 din 25.03.2024 privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2024”

aprilie 4, 2024

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 610/01.03.2024 al Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 611 din 01.03.2024, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2024”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu art. 25 lit. b) din Legea nr. 481 / 2004 privind Protecția Civilă;

În baza art. 24 lit. d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată și modificată în 2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) coroborat cu art.139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2024” , conform Anexelor nr. 1, 1/a, 1/b.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, Direcția Poliția Locală Sinaia, SC Sinaia Forever SRL și  SC Transport Urban SRL.

ART.3. –  Prezenta hotărâre se comunică de  Secretarul general al orasului Sinaia prin intermediul Compartimentului juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică, Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane, Biroului Patrimoniu și Protecție Civila și Direcției Poliția Locală.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 4, 2024

Comments are closed.