Administrație Publică

Hotărârea nr.24 din 25.03.2024 privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din administrația publică locală, aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia

aprilie 5, 2024

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova ;

Văzând referatul de aprobare nr. 742 /14.03.2024 întocmit de Primarul orașului Sinaia  precum și raportul de specialitate nr. 743 /14.03.2024 întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane  al  Primăriei orașului Sinaia;

            Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea – secțiunea 1 – Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar;

            Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

            În temeiul  art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), coroborat cu alin.3 lit.c), art.139 alin.(1), art.140  alin.(1) precum și  art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – (1) Se  aprobă modificarea grilei privind stabilirea salariilor de bază pe grade/trepte profesionale  personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum și a serviciilor publice : serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, serviciul public de salvamont, centrul național de informare și promovare turistică si centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc ,servicii aflate în subordinea Consiliului Local , conform anexei nr.1 și anexei nr.2, parte integranta a prezentului proiect de hotărâre.

               (2) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute în anexa nr.1 și 2 cuprind gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim.

               (3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție prevăzute în anexa 1 și 2 sunt stabilite la gradația 0.

               (4) Salariile de bază au corespondent un coeficient raportat la salariul minim brut pe țară, garantat în plată și sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin Serviciul de Buget și Resurse Umane .

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică:  Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.