Administrație Publică

Hotărârea nr.25 din 25.03.2024 privind înființarea serviciului social “Serviciul de asistență comunitară” la nivel de serviciu, în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia

aprilie 5, 2024

Consiliul Local al orasului Sinaia , județul Prahova ;

Văzând referatul de aprobare nr. 760 /18.03.2024 întocmit de Primarul orașului Sinaia, raportul de specialitate nr. 762 /18.03.2024 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al  Primăriei orașului Sinaia  și referatul nr.217/29.01.2024 întocmit de Direcția de Asistență Socială ;

Având în vedere :

–      Legea nr.292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

–      Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare – anexa 2 ;

Ținând cont de obiectivele strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Sinaia pentru perioada 2022 – 2027 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul  art.139 alin.(1) , art.140  alin.(1) precum și al art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Se aprobă înființarea serviciului social ”Serviciul de asistență comunitară” la nivel de serviciu fără personalitate juridică, în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, cu personal de specialitate :1 asistent social cu studii superioare de specialitate și un mediator sanitar cu studii medii.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția de Asistență Socială și Serviciul de Buget si Resurse Umane .

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică  Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia,  Direcției de Asistență Socială și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.