Administrație Publică

Hotărârea nr.33 din 25.03.2024 privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253) și a contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș

aprilie 5, 2024

 Având în vedere:

 – Referatul de aprobare nr. 631 din 05.03.2024 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253) și a contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș;

 – Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 632 / 05.03.2024 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253) și a contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș;

Văzând avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere: certificatul de moștenitor nr. 32/28.08.2018 și încheierea de rectificare nr. 24/19.09.2023, autentificate la Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia;

În conformitate cu: art. 41, alin. 1 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;    

În conformitate cu: art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

            În temeiul art. 129, al. 2, lit. c) și al. 6 lit. b), coroborat cu art. 139 alin. (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă cesionarea contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253) și a contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș, urmare decesului d-lui Tăbărași Traian și conform certificatului de moștenitor nr. 32/28.08.2018 și încheierii de rectificare nr. 24/19.09.2023, autentificate la Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia, astfel:

Tabărași Ștefana, CNP 2410826296181, primește o cotă parte de 10/16  – 22,5 mp din terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), obiect al contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994  și o cotă parte de 10/16 – 22,5 mp din terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), obiect al contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994,  terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș; 

Tabărași Cristian Traian, CNP 1680418296185, primește o cotă parte de 3/16  – 6,75 mp din terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), obiect al contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994  și o cotă parte de 3/16 – 6,75 mp din terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), obiect al contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994,  terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș;

Tabarasi Roberto Giorgian, primește o cotă parte de 3/16  – 6,75 mp din terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), obiect al contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994  și o cotă parte de 3/16 – 6,75 mp din terenul în suprafață de 36 mp indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253), obiect al contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994, terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș;

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actele de cesiune a contractelor de concesiune nr. 5113/29.09.1994 și nr. 5118/29.09.1994. 

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Urbanism și Cadastru, Serviciului Buget și Resurse Umane, dnei Tabărași Ștefana, dlui. Tabărași Cristian Traian și dlui. Tabarasi Roberto Giorgian.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.