Administrație Publică

Hotărârea nr.37 din 25.03.2024 privind completarea Listei de evenimente proprii orașului, Anexa 1 la HCL 6/2024, cu includerea evenimentelor: Festivalul de teatru pentru liceeni “Primavera”-ediția a Xa și Festivalul Internațional de Chitara Clasica – ediția a XLI a precum și aprobarea Contractelor de asociere cu Asociația Socio-Culturala Prahova Excelsior (ASPE) și Asociația Popa Soare

aprilie 5, 2024

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 563/28.02.2024 al Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 564/28.02.2024

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (1)  și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Aprobă completarea Listei evenimentelor proprii orasului Sinaia pentru anul 2024 si organizarea evenimentului Festivalul de teatru pentru liceeni “Primavera” ediția a X-a în perioada  26-28 aprilie 2024.

Art.2. – Aprobă Contractul de asociere cu Asociatia Socio-Culturala Prahova Excelsior (ASPE), conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 3.  – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze Acordul de parteneriat cu Asociatia Socio-Culturala Prahova Excelsior (ASPE).

Art.4. – Aprobă completarea Listei evenimentelor proprii orasului pentru anul 2024 si organizarea evenimentului Festivalul Internațional de Chitară clasică, ediția a XLI-a în perioada 09-13 iulie 2024.

Art.5. – Aprobă Contractul de asociere cu Asociatia Popa Soare, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze Acordul de parteneriat cu Asociatia Popa Soare .

Art.7. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Politici Publice și de către reprezentanții legali ai SC. Sinaia Forever și ai Școlii Gimnaziale George Enescu .

Art.8. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-administrativ și Administrație Publică : Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice,  Serviciului Buget şi Resurse Umane, SC Sinaia Forever SRL. si Scolii Gimnaziale George Enescu.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.