Administrație Publică

Hotărârea nr.38 din 25.03.2024 privind aprobarea includerii în Lista evenimentelor proprii orașului, a bugetului și a organizării evenimentului Sinaia Urban Drive-ediția I

aprilie 5, 2024

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 781/19.03.2024 al Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 782/19.03.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Aprobă completarea Listei evenimentelor proprii orasului pentru anul 2024 si organizarea evenimentului Sinaia Urban Drive-ediția I în perioada  11-12 mai 2024. 

Art.2. – Aprobă bugetul evenimentului in valoare de 5.000 lei. 

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Politici Publice și  Serviciul Buget şi Resurse Umane.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-administrativ și Administrație Publică : Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice și Serviciului Buget şi Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.