Administrație Publică

Hotărârea nr.40 din 28.03.2024 privind prelungirea duratei de închiriere prevazută la pct. III.1. din contractele de închiriere pășuni nr. 11022 / 28.04.2017; 11096 / 28.04.2017; 11018 / 28.04.2017; 11033 / 28.04.2017; 11062 / 28.04.2017; 11091 / 28.04.2017; 11085 / 28.04.2017

aprilie 5, 2024

Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 549 / 28.02.2024 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun prelungirea duratei de închiriere prevazută la pct. III.1. din  contractele de închiriere pășuni nr. 11022 / 28.04.2017; 11096 / 28.04.2017; 11018 / 28.04.2017; 11033 / 28.04.2017; 11062 / 28.04.2017; 11091 / 28.04.2017; 11085 / 28.04.2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 550 / 28.02.2024 prin care propune Consiliului Local Sinaia prelungirea duratei de închiriere prevazută la pct. III.1. din  contractele de închiriere pășuni nr. 11022 / 28.04.2017; 11096 / 28.04.2017; 11018 / 28.04.2017; 11033 / 28.04.2017; 11062 / 28.04.2017; 11091 / 28.04.2017; 11085 / 28.04.2017, precum și Raportul  de specialitate nr. 822/23.03.2024 intocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă;

Având în vedere contractele de închiriere pășuni nr. 11022 / 28.04.2017; 11096 / 28.04.2017; 11018 / 28.04.2017; 11033 / 28.04.2017; 11062 / 28.04.2017; 11091 / 28.04.2017; 11085 / 28.04.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

– art. 9, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinului nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 3 ani de la data ajungerii la termen a contractelor, a duratei de închiriere prevăzut la pct. III.1, din următoarele contracte de închiriere dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și:

  • Morogan Alexandru, în calitate de locatar (chiriaș) – contract de închiriere nr. 11022 / 28.04.2017.
  • Mihailă Nicolae, în calitate de locatar (chiriaș) – contract de închiriere nr. 11096 / 28.04.2017.
  • Nenciu Constantin, în calitate de locatar (chiriaș) – contract de închiriere nr. 11018 / 28.04.2017.
  • Radu Gheorghe, în calitate de locatar (chiriaș) – contract de închiriere nr. 11033 / 28.04.2017.
  • Radu Gheorghe, în calitate de locatar (chiriaș) – contract de închiriere nr. 11062 / 28.04.2017.
  • Iliescu Alexandru Gheorghe, în calitate de locatar (chiriaș) – contract de închiriere nr. 11091/ 28.04.2017.
  • Iliescu Alexandru Gheorghe, în calitate de locatar (chiriaș) – contract de închiriere nr. 11085 / 28.04.2017.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actele adiţionale la contractele de închiriere pășuni nr. nr. 11022 / 28.04.2017; 11096 / 28.04.2017; 11018 / 28.04.2017; 11033 / 28.04.2017; 11062 / 28.04.2017; 11091 / 28.04.2017; 11085 / 28.04.2017.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane, Morogan Alexandru, Mihailă Nicolae, Nenciu Constantin, Radu Gheorghe și Iliescu Alexandru Gheorghe.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.