Administrație Publică

Proces verbal în sinteză încheiat astăzi 08 februarie 2024 orele 16:00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 25 din data de 01.02.2024

aprilie 5, 2024

Încheiat astăzi 08 februarie 2024, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 25/01.02.2024, care s-a desfăşurat în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Sinaia din Bdul. Carol I nr. 47 – în sinteza

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la  lucrările  şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din care: 15 consilieri participă fizic, iar doi consilieri, respectiv dna.cons. Suvaina Monica și dl. cons. Remus David  participă online.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului : dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dna.Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dl. Panait Valerie-Marian, administrator public oraș Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia,  dna. Banu Alina, șef Birou Patrimoniu si Protecție Civilă, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protecție Civilă, Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locală, dna. Radu Gabriela și Nedelcu Ioana, consilieri juridici Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, dna. Drăcea Petruța, administrator  SC. Sinaia Forever SRL, dl. Dan Radu, director adj. SC. Sinaia Forever SRL, dna. Floricică Maria, director general-administrator SC. Transport Urban, dna. Luta Nușia, director economic SC. Transport Urban SRL., dl. Daniel Dumitrache inspector Serviciul Politici Publice, Mititelu Elena  și Popescu Maria, inspectori Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. Primar Vlad Oprea, deschide  lucrările ședinței  și, întrucât dl. Remus David, președinte de ședință ales pentru o perioadă de 3 luni participă online la ședința de astăzi, îi invită pe membrii Consiliului local să facă propuneri pentru președintele de ședință.

Dl. Cons. Popa Gheorghe îl propune ca președinte de ședință pe dl. Viceprimar Bădăran Gheorghe, iar dl. cons. Vasile Gheorghe îl propune pe dl. cons. Miloș Călin.

Dl. primar  supune la vot  mai întâi propunerea dlui cons. Popa Gheorghe care se aproba cu 10 voturi ”pentru” 5 ”abțineri” și 2 voturi ”impotrivă”.

Intrucât dl. Bădăran Gheorghe a fost ales cu 10 voturi ”pentru” președinte de ședință, nu se mai supune la vot propunerea dlui. Cons. Vasile Gheorghe.

Dl. primar îl invită pe dl. Bădăran Gheorghe sa preia lucrarile ședintei de astazi.

Președintele de ședință  arată că, pe proiectul ordinii  de zi sunt înscrise 12 puncte la care  se mai adaugă doua puncte  de pe ordinea de zi suplimentară, respectiv Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 7 din Statutul Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia și art.8 alin.(4) din Regulamentul de Organizare si Functionare a Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/17.10.2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia si Raportul privind activitatea  asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul ordinii de zi completat cu ordinea de zi suplimentară, care se votează cu 15 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din luna decembrie 2023.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arată că, procesul verbal al ședinței de consiliu din 29 decembrie 2023 nu corespunde  cu realitatea întrucât a solicitat în mod expres sa se consemneze în procesul verbal jignirile domnului primar și nu s-a facut acest lucru.

Dna. Radu Gabriela, cons. juridic  intervine precizând că, procesul verbal cuprinde sinteza dezbaterilor din ședința Consiliului local, așa cum prevede legea.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arată ca, dna. Radu Gabriela este în eroare.

Președintele de sedință  supune aprobării procesele verbale prevăzute la pct. 1, care sunt votate în cu 9 voturi ”pentru” și 8 voturi ”împotriva” (votează ”împotrivă” : dl. Cons. Iosifescu Nicolae, dna. Cons. Boldeanu Elena, dna. Cons. Arieșan Aurora, dl. Cons. Miloș Calin, dl. Cons. Pavel Georgini, dna. Cons. Poponete Valentina, dl. Cons. Vasile Gheorghe și dl. Cons. Marcoci Constantin).

Urmează  pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Inainte de a se trece la dezbaterea proiectului de hotarare sus menționat,  Președinteșe de ședinta arata ca, dl. cons. Iosifescu Nicolae a înaintat pentru ședinta de astazi un  amendament la proiectul de buget. Da cuvântul domnului primar Vlad Oprea să prezinte aceste amendament.

Dl. Primar Vlad Oprea  precizează că a citit amendamentul depus  si  consideră ca nu poate fi luat în seamă  din urmatoarele motive :

1) se propune alocarea sumei de  130.000 lei pentru  modernizarea  Pietei Unirii ; arată că,  proiectul de la Piata Unirii initial  este in valoare de 6 mil euro, iar suma propusa ajunge la 0,36 % din proiect și este irelevant sa se aloce o suma de 130.000 lei, pe de alta parte, pentru ca are o valoare foarte  mare care nu poate fi  finanțată din bugetul local si nu s-au  identificat nici alte surse de finantare  din fonduri europene, se lucrează la un proiect prin care se caută un investitor privat, la fel ca si la celelalte obiective pe care a dorit sa le realizeze, cum ar fi Aquapark și Centrul comercial de la iesirea din Sinaia.

2) Internet fri  – propunere de  130.000 lei, afirmă că, la fel, nu se sustine pentru ca exista  internet aproape in toate zonele din oras, in zona centrala si in cartiere,  în parcul Știrbei  si in zona domeniului schiabil. Considera că nu este nevoie sa se mai aloce  bani având in vedere ca in oras exista internet.

3) parcul fotovoltaic – alocarea unei sume de 300.000 lei .

Dl. Primar arată că s-a castigat un proiect în valoare de 1,6 mil. euro pentru celule fotovoltaice care  sa produca energia electrică necesara tuturor cladirilor publice aflate in administrarea Consiliului local Sinaia, pornind de la spital, scoli,  primarie si cladirile apartinând  SC. Transport Urban. Este un proiect care este în derulare, este finanțat din fonduri europene, iar  cofinantarea acestuia  este alocată în bugetul local in discutie.

In concluzie, afirma că, propunerile sunt irelevante și nu le susține pentru ca  nu au legatură cu bugetul local.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae solicită să lamureasca situația : modernizarea Pieței Unirii este un proiect vechi de mai bine de 10 ani, pe care dl. Primar il cunoaste foarte bine  si l-a acceptat. Suma solicitata propusa este pentru reevaluarea acestui proiect pentru ca, costurile sunt altele. Propunerea aprobata de Consiliul local Sinaia este de parteneriat public privat din cauza aceasta nu apar sume, Consiliul participa cu terenul si investitorul cu restul investitiei.

2) – referitor la internet, arata ca, in centrul orasului există, dar in cartiere nu.

3) – referitor la parcul fotovoltaic, dl. Primar are o părare greșita pentru ca   a vorbit despre panourile fotovoltaice care se vor pune pe cladirile pe care le administreaza orașul dar,  USR a  propus un parc fotovoltaic care sa aiba o putere utila aprox. egala cu necesarul de energie electrica calculat ca plus la necesarul pompelor de caldura care sa incalzeasca cladirile respective. Recunoaște ca, modelul nu le apartine ci,  este luat de la Brasov,  iar finantarea  se face din fonduri europene  de la Bruxelles.

Dl. Primar  intervine precizând ca, la modernizarea Pietii Unirii suma este irelevanta pentru ca, in luna noiembrie  s-a facut o reevaluare la zi a proiectului   pe care a depus-o la Compania Nationala de Investitii.

Pentru  parcul fotovoltaic s-a castigat un proiect ; nu se pun panouri doar pe cladirile publice ci, exista  si un teren de 3000 mp pe care se vor amplasa  aceste panouri fotovoltaice, iar energia produsa este de aprox. 2 Mw care ajunge chiar mai mult decat tot ceea ce produc cladirile publice aflate in adminisrarea  locala.  Sinaia  nu are teren liber, iar panourile trebuie amplasate în apropierea transformatoarelor TRAFO.

Dl. Cons. Pavel Georgini  susține propunerea dlui. Iosifescu  ca în cartiere sa existe internet, mai ales ca aici locuiesc multi copii si au nevoie de internet .

Dl. Primar  arata ca, în  zona de parc și locurile de joaca pentru copii este internet gratuit.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  menționează ca, în cartierul Badea Cârțan  nu este internet, iar locul de joaca este pentru copiii de 7 – 8 ani, discuțiile se refera la  cartier.

Dna. Cons. Hogea Anca arata  că, în parcul din cartierul Badea Cârtan funcționează internetul si, dupa amiază, pe lângă copii, au acces si persoanele adulte.

Președintele de sedință   întreabă dacă  mai este vreo intervenție pe amendament ?

Nemaifiind alte intervenții, președintele de ședință supune spre aprobare amendamentul propus de  dl. cons. Iosifescu Nicolae in totalitatea lui, care este respins cu 8 voturi ”pentru” si 9 voturi ”împotrivă”.

În continuare, președintele de ședință supune atenției  pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întreaba daca sunt intervenții pe marginea acestui proiect.

Întrucât nu sunt întrebări, supus votului, proiectul de hotarare se adopta cu 9 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” (voteaza impotriva dl. Cons. Pavel Georgini, dl. Cons. Vasile Gheorghe, dna. Cons. Aurora Arieșan și dna. Cons. Poponete Valentina) și 4 ”abțineri” (se abțin : dl. Cons. Miloș Calin, dl. Cons. Marcoci Constantin, dl. Cons. Iosifescu Nicolae și dna. Cons. Boldeanu Elena).

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru SC. Sinaia Forever SRL, inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar  menționează că, SC.Sinaia Forever SRL., cu toate activitățile  complexe pe care le are a reusit sa obtina profit. Ii felicită pe cei de la SC. Sinaia Forever SRL pe toți cei care lucreaza acolo care au reușit sa faca lucruri bune în cadrul societății.

Președintele de ședință   supune  spre aprobare proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 9 voturi ”pentru” și 8 ”abțineri” ( se abțin : dl. Cons. Pavel Georgini, dl. Cons. Vasile Gheorghe, dna. Cons. Aurora Arieșan, dna.Cons. Poponete Valentina, dl. Cons. Miloș Calin, dl. Cons.  Marcoci C-tin, dl. Cons. Iosifescu Nicolae și dna. Cons. Boldeanu Elena).

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae precizează că, în semn de protest față de jignirile aduse de  dl. primar la sedinta anterioara, USR. se abține la toate proiectele  de hotarari initiate de primar până cand dl. Primar isi va cere scuze public.

Urmeaza pct. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru SC. Transport Urban SRL. Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  dă cuvântul dlui. Primar ca să sustina acest proiect.

Dl. Primar arată ca, SC. Transport Urban SRL. a mers  in 2023  pe profit de 6,1 mil.lei, societatea are  o activitate destul de bună, dar lipsa zapezii din acest an  a dus la  studierea  si altor variante de investiții.

Dl. Cons. Pavel Georgini   menționează că, în materialele inaintate de  SC. TUS SRL  nu a vazut  daca în bugetul lor exista vreun proiect  de înzăpezire între Cota 1400 și Cota 2000.

Dl. Primar  precizeaza ca, exista un proiect european, urmeaza sa se deschida axa, un proiect  de 4 – 5 milioane de euro. Sunt  prinse in bugetul societatii  realizarea captarii de la Pescarie  si aducerea sursei de apa la Cota 2000 tocmai pentru a inzapezi domeniul schiabil de la Cota 1500 la Cota 2000.

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul de hotarare de la pct. 4 care se adopta  cu 9 voturi ”pentru” și 8 ”abtineri” (se abțin : dl. Cons. Pavel Georgini, dl. Cons. Vasile Gheorghe, dna. Cons. Aurora Arieșan, dna.Cons. Poponete Valentina, dl. Cons. Miloș Calin, dl. Cons.  Marcoci C-tin, dl. Cons. Iosifescu Nicolae și dna. Cons. Boldeanu Elena).

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae precizează că, în semn de protest față de jignirile dlui primar adresate la sedinta anterioare,  USR. se abține la toate proiectele  de hotărâri initiate de primar.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului și a calendarului deactivități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru martie – decembrie 2024, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Intrucat nu sunt întrebari pe marginea acestui punct, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adoptă  cu 11 voturi ”pentru” și 6 ”abtineri” (se abtin : dl. cons. Miloș Călin, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Pavel Georgini, dna. cons.  Arieșan Aurora, dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. cons. Boldeanu Elena).

Urmeaza pct. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a calendarului de competiții și activități de pregatire  pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile februarie – decembrie 2024, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  sesizează ca, în bugetul  aferent activitatilor Clubului Sportiv Carpati Sinaia, apare 80.000 lei subvenție Primarie, ceea ce nu este corect.

Dl. primar  este de acord că e scris greșit, este bugetul alocat de la Primarie, nu subvenție.

Dna secretar general Beatrice Eugenia Radulescu  precizeaza ca este o eroare materiala care trebuie indreptata în ședință.

Dl. cons. Pavel Georgini  precizeaza ca, daca se face aceasta îndreptare de eroare, va vota pentru.

Dl. primar propune  sa se modifice data Competiției internaționale  FIS Sinaia Ski On Sky din luna februarie in luna martie, deoarece în aceasta perioada nu este zapada. La fel se va proceda si cu  evenimentele orașului.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și 2 ”abtineri” (se abține dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. cons. Boldeanu Elena) cu amendamentele propuse anterior.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei 1 la HCL. 195/2023 privind  aprobarea listei de  evenimente  ale orasului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2024, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar  face aceeasi propunere, respectiv  ca evenimentul Ski On Sky care era trecut  in perioada  26 – 28 februrie 2024, sa se organizeze in luna martie 2024.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae sesizează ca exista o  neconcordanță intre evenimentul Trofeul Sinaia-Campionatul Național de Viteza in Coasta unde s-a prevăzut suma de 170.000 lei și evenimentul de la Clubul sportiv unde s-a prevazut 120.000 lei.

Dl. primar  arata ca, nu are nicio legatura,   suma prevazuta reprezinta  ceea ce face Primaria, participarea este diferita si suma se cumuleaza, este un buget estimativ.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat  care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” (dl. Cons. Iosifescu Nicolae și dna. Cons. Boldeanu Elena) cu amendamentul propus de dl. Primar.

În continuare, președintele de ședință, supune atenției pct. 8 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2024 – 2025, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  precizează că, la proiectul de hotarare exista o adresa  a Inspectoratului Școlar Județean Prahova prin care se solicită ca termenul de aprobare a rețelei școlare sa fie 11.01.2024. Intreaba de ce  nu s-a respectat acest termen.

Dna cons. Arieșan Aurora  intervine precizând ca, anul trecut rețeaua școlară s-a votat in toamnă si a votat impotrivă, nu intelege de ce acum îl deranjeaza pe dl. Iosifescu ca nu s-a votat rețeaua la 01 ianuarie 2024.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  care se adopta cu 10 voturi ”pentru”, 2 voturi ”impotriva”(voteaza  impotriva dna. cons. Arieșan Auroa și dl. Cons. Milos Calin) și 5”abțineri” ( se abtin : dl. Cons. Pavel Georgini, dl. Cons. Marcoci Constantin, dna. Cons. Poponete Valentina, dl. Cons. Iosifescu Nicolae și dna. Cons. Boldeanu Elena).

Se trece la pct. 9 –  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației ap. A.N.1.5 situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et.1, din locuință, în locuintă de serviciu și  repartizarea acestuia către dl. Dr.Pelelunga Constantin, inițiat de dl. primar Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  arata că,  trebuie sa se procedeze la vot secret.

Dna.secretar Beatrice Rădulescu aduce la cunostinta membrilor Consiliului local ca, hotărârile  privind persoanele, conform legii,  trebuie să se voteze  cu vot secret.

Dl. cons. Marcoci Constantin și dl. cons. Pavel Georgini  nu sunt de acord cu votul secret, solicita sa se voteze la vedere, iar dna. cons. Arieșan Aurora  menționează ca au fost și alte cazuri unde nu s-a votat secret.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat  care se adoptă cu 17 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență si/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primaria Orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae mentioneaza ca a  mai avut o discuție pe aceasta tema dar nu s-a inteles. A solicitat  ca in raportul de specialitate sa se spuna cateva cuvinte despre fiecare dosar in parte. Cere lamuriri referitoare la aceste dosare.

Dna Ioana Nedelcu,  consilier juridic precizeaza ca un dosar are ca obiect accesiune și pretenții-despagubiri și  intr-un dosar se cer niste acte administrative in baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatii pentru ca nu i s-a raspuns pe masura asteptarii si a deschis actiune in instanță.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae   considera  ca este o diferenta intre a raspunde si a nu i se dea documentele solicitate.

Dna. cons. Arieșan Aurora  sesizeaza ca în sala se afla o persoana care ii filmeaza pe membrii Consiliului Local. Intreaba daca persoana a fost invitată la aceasta sedinta si in ce calitate.

Dl. primar  mentioneaza ca sedinta de consiliu este sedinta publica.

Dna cons. Arieșan il intreba pe dl. presedinte de sedinta daca are voie sa filmeze.

Președintele de ședinta  ii raspunde negativ.

Dna. cons.Arieșan Aurora o intreaba pe dna secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu daca este voie ca sa fie filmati membrii consiliului.

Dna secretar general arata ca, nu-i poate raspunde  acum, ci îi va raspunde la urmatoarea sedinta.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  care se adopta cu 9 voturi ”pentru”, 3 voturi ”impotriva”(voteaza impotriva dna. cons. Arieșan Aurora, dl. Cons. Miloș Calin și dl. Cons. Marcoci Constantin) și 5 ”abțineri” (se abtin : dl. Cons. Pavel Giorgini, dl. Cons. Vasile Gheorghe, dna. Cons. Poponete Valentina, dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. cons. Boldeanu Elena).

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  propune sa se faca proiectele de hotarari privind externalizarile, separat, pe fiecare dosar in parte, pentru ca, este posibil sa fie de acord cu un dosar iar cu altul nu.

Se trece la pct. 11 – Proiect de hotarare privind completarea obiectului de activitate din contractul de delegare  a gestiunii serviciului comunitar de uilitate publică de administrare a domeniului public si privat al orașului Sinaia nr. 20383/31.08.2010, încheiat cu SC. Sinaia Forever SRL, cu activitatea  de  ”întreținerea piscinei” la Școala Gimnazială George Enescu, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Președintele de ședință da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. primar   arata ca este vorba de piscina de la Scoala gimnaziala George Enescu care nu are inca capacitatea de a se ocupa de intretinere; este vorba doar de partea de mentenanță si intreținere pana incepe noul an școlar, cand vor avea in structura un angajat pentru asa ceva. Până atunci, doreste  sa  delege la SC Sinaia Forever SRL.plata acestei mentenanțe urmând ca serviciile de intreținete sa fie suportate din bugetul local de la secțiunea lor de educatie.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta cu 11 voturi ”pentru” si 6 ”abțineri” (se abțin dl. cons. Iosifescu Nicolae, dna. cons. Boldeanu Elena, dl. cons. Miloș Călin, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Pavel Georgini si dna. cons. Poponete Valentina).

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  arata că, membrii USR s-au abținut ca semn de protest fată de jignirile dlui primar adresate la sedinta anterioare, care nu-si pot exercita mandatul de consilieri locali.

Dl. primar  solicita sa se  consemneze in procesul verbal cine a votat impotriva.

Urmează pct. 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia fond locativ și teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr. 159/2007, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei orașului Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt observatii pe marginea proiectului sus mentionat, președintele de sedinta il supune aprobarii. Proiectul de hotarare se adopta cu 15 voturi ”pentru” și 2 ”abtineri” (se abtin dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. Cons. Boldeanu Elena).

Se trece la ordinea de zi suplimentara.

Președintele de ședință   supune  atenției pct. 1 din ordinea de zi suplimentara  – Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 7 din Statutul Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia și art.8 alin.(4) din Regulamentul de Organizare si Functionare a Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/17.10.2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. primar arata ca este o modificare de forma nu de fond.

Intrucat nu sunt interventii, președintele de sedință supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi pentru și 2 abtineri (s-au abținut dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. Boldeanu Elena.)

Se trece la pct. 2 din ordinea de zi suplimentară – Raportul de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.

Membrii Consiliului local iau la cunostinta despre activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.

In incheiere dl.primar prezinta oral răspunsurile la cele 4 interpelari adresate de catre dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. Cons. Boldeanu Elena.

Președintele de ședința multumește celor prezenti pentru participare si declara lucrarile sedintei închise la ora 17,00.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: aprilie 8, 2024

Comments are closed.