Administrație Publică

Hotărârea nr.44 din 20.05.2024 privind acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’ sportivei ANA BOGDAN

mai 21, 2024

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 1109/15.04.2024;
  • Raportul de specialitate al Serviciul Politici Publice, înregistrat cu nr. 1118/ 15.04.2024;
  • Avizul Comisiei de educație, sănătate, cultură, sport, culte, tineret a Consiliului Local al orasului Sinaia;
  • În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetățean de onoare al orașului Sinaia, aprobat prin HCL nr. 70/ 2011;
  • În temeiul 104 alin(1), lit.e și lit. p, alin (2),  art .129 alin (1) și alin (13), art. 139 alin (1),  precum și al art. 196 alin (1)  lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E:

ART 1.   Se acordă titlul de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’  sportivei ANA BOGDAN,   pentru performanțele sportive deosebite obținute pe plan național și internațional, dar și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii orașului Sinaia.

ART 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice.

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul general, prin Compartimentul Juridic Contencios  Administrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului jud.Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice și sportivei ANA BOGDAN.

Vezi HCL nr.44 în format pdf AICI

Last modified: mai 30, 2024

Comments are closed.