Administrație Publică

Hotărârea nr.45 din 20.05.2024 privind acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’ sportivului VALENTIN CREȚU

mai 21, 2024

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 1240/24.04.2024;
  • Raportul de specialitate al Serviciul Politici Publice, înregistrat cu nr. 1408/ 13.05.2024;
  • Avizul Comisiei de educație, sănătate, cultură, sport, culte, tineret a Consiliului Local al orașului Sinaia;
  • În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetățean de onoare al orașului Sinaia, aprobat prin HCL nr. 70/ 2011;
  • În temeiul 104 alin(1), lit.e și lit. p, alin (2),  art .129 alin (1) și alin (13), art. 139 alin (1),  precum și al art. 196 alin (1)  lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART 1.   Se acordă titlul de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’  sportivului VALENTIN CREȚU,   pentru activitate și performanțele sportive importante obținute, dar și pentru contribuția avută în dezvoltatea sportului local și promovarea imaginii orașului Sinaia.

ART 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice.

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul general, prin Compartimentul Juridic Contencios  Administrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului jud.Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice și sportivului VALENTIN CREȚU.

Vezi HCL nr.45 în format pdf AICI

Last modified: mai 30, 2024

Comments are closed.