Administrație Publică

Dispoziția nr. 134 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară din 30.05.2024

mai 29, 2024

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin. (2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 30 mai 2024 , ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară  care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 mai 2024 ;
  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor comunitare, condițiile si modalitățile de acordare a acestora;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor apartinând UAT Oras Sinaia;
  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractuluiu de închiriere nr. 13801/29.05.20254.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2024

Comments are closed.