Administrație Publică

 

      

 Descriere proiect „NoCO2”

Denumirea beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr.4416/24.06.2019, cod SMIS 123323

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de  teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante  pentru atenuare. Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.03.2018

Data finalizării proiectului: 30.11.2021

Perioada de implementare: 45 luni

Valoarea totală a proiectului: 22.755.436,29 lei (inclusiv TVA)

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de dioxid de carbon în orașul Sinaia, prin crearea unui traseu pietonal care să sporească atractivitatea circulației fără autoturisme private. Acest obiect general se încadrează în prioritatea de investiții 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele” a Programului Operațional Regional 2014-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1. Amenajarea unui pasaj pietonal integrat pentru populația și pentru turiștii orașului Sinaia, în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
2. OS2. Creșterea atractivității tranzitării pietonale a orașului Sinaia în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
3. OS3. Accesibilizarea infrastructurii de circulație pietonală pentru persoanele cu dizabilități în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
4. OS4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 1,88% în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare și cu 3,70% în ultimul an de durabilitate a investiției fața de scenariul fără proiect.
5. OS5. Creșterea numărului de persoane care utilizează trasee pietonale cu 2,22% în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare și cu 4,44% în ultimul an de durabilitate a investiției, față de scenariul fără proiect.

Rezultatele proiectului: 

Detalii rezultat – Componenta 1
1. Scăderea anuală estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an):
Scenariul „fără proiect”:
• Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza): 10,84 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 10,10 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 8,66 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”:
• Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza): 10,84 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 9,91 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 8,34 tone echivalent CO2/an
2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri): Nu este cazul.
3. Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse: Nu este cazul.
4. Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse: Scenariul „fără proiect”:
• Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului: 8.775 pietoni
• Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 8.670 pietoni
• Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 8.413 pietoni Scenariul „cu proiect”:
• Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului: 8.775 pietoni
• Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 8.863 pietoni
• Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 8.787 pietoni

Context:
Contextul în care prinde contur prezentul proiect vine din nevoia de a asigura locuitorilor orașului Sinaia mijloace pietonale moderne și durabile, raportate la nevoile societății actuale, în strânsa corelare cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră odată cu adoptarea măsurilor prevazute în prezentul proiect. Conform Revistei Române de Statistica (3/2017), se constată că mediul natural este agresat cel mai intens de transporturile rutiere, activitățile de transport având o influență negativă asupra mediului înconjurător, transportul auto eliminând în atmosfera până la 50% din cantitatea de hidrocarburi existentă. S-a constatat că la nivelul Uniunii Europene, aproximativ 28% din emisiile de gaze cu efect de seră au ca sursă sectorul transporturilor, 84% din acestea provenind din transportul rutier. Conform aceleiași surse, aproximativ 65% din populația Uniunii Europene este expusă zilnic la niveluri inacceptabile de poluare fonică, cea mai mare parte fiind produsă de traficul urban.

Context local:
Orașul Sinaia este localizat la limita de nord-vest a județului Prahova, la o distanță de 64 km spre nord-vest față de municipiul Ploiești, 46 km față de municipiul Brașov, 63 km față de municipiul Târgoviște și 122 km față de municipiul București.
Orașul Sinaia ocupă o suprafață de 8.927 hectare (1,89% din suprafața totala a Județului Prahova), din care cea mai mare suprafață (81,63%) o reprezinta terenul neagricol (păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, pășuni, curți construcții, ape, cai de comunicații, neproductiv) 7.288 ha. Orașul este o stațiune turistică ce ocupa primul loc privind bogăția cadrului natural (pădurile fiind elementul dominant din peisaj), capacitatea de cazare și frecvența turiștilor pe Valea Prahovei. Sinaia dispune de transport pe cablu pentru accesul la pârtiile amenajate de schi, aceste elemente de mobilitate turistică fiind specifice tipului de localitate turistică montană de interes național. La nivel național, orașul Sinaia ocupă un rol important, fiind amplasat în centrul țării, de-a lungul arterelor rutiere majore (DN1), hidrografic (râul Prahova), și tototdată în sistemul urban complexul de localitați turistice de pe Valea Prahovei: Breaza – Comarnic – Sinaia – Azuga –Predeal.
Context economic:
Principalele domenii de activitate ale orașului Sinaia sunt: Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor (~4%), Hoteluri și restaurante (~15%), Activități profesionale, științifice și tehnice (~9%), Transport și depozitare (~8%), Construcții (~9%), Altele (~31%). În afara de turism, care constituie activitatea de baza consacrată în stațiunea Sinaia, mai exista și alte activități economice care contribuie la economia locala, construcții, imobiliare, transporturi, prestări servicii. Printre cei mai importanți agenți economici din orașul Sinaia se numără: S.C. MEFIN S.A., singura unitate industrială din țara noastră care fabrica echipamente de injecție pentru motoarele Diesel, S.C. SALSI S.A. care are ca obiect de activitate prepararea produselor din carne (renumitul Salam de Sibiu). S.C. SINAIA S.A. si S.C. INTERNAȚIONAL S.A., doua dintre cele mai importante unități hoteliere ce oferă turiștilor multiple facilitați de cazare și agrement.
Context social:
Populația activă la nivelul orașului Sinaia reprezintă mai puțin de 50% din totalul populației. Iar numărul șomerilor a scăzut constant începând din anul 2013. Numărul unităților de învățământ la nivelul anului 2016 este de 6, cu un număr de elevi de 1.172, respectiv un număr de copii înscriși în învățământul preșcolar de 207.
Context demografic:
Conform datelor oferite de INS pentru anul 2018, populația orașului era de 11.258 locuitori (respectiv 11.440 în anul 2017, 11.540 locuitori în anul 2016). În ceea ce privește structura pe sexe, se observă o ușoară predominare a populației de sex feminin (aproximativ 53%), iar pe grupe de vârsta se observa o creștere a segmentului 75-85+ ani, a segmentului 45-49 ani, a segmentului 25-29 ani, respectiv o scădere a segmentului de nou-născuți și copii 0-4 ani. Densitatea populației este de aproximativ 116 locuitori pe kmp, situându-se sub media pe județ de 160 locuitori pe kmp.

Context PMUD și Studiu de trafic:
Rețeaua stradală majoră a orașului
Legatura orașului Sinaia cu alte localități este asigurata prin:
• Drumuri naționale: DN1 (E60), DN71
• Drumuri județene: DJ713
• Drumuri comunale: DC120, DC134
Mijloace alternative de mobilitate:
În momentul de fața, orașul Sinaia dispune de un amplu spațiu pietonal de-a lungul arterei de circulație principala: Bd. Carol I. Acesta reprezinta un spațiu de promenada dedicat parcurgerii centrului localității. Punctual, se pot identifica străzi destinate pietonilor, în special în zona centrala și de nord a localității. Un alt element important pentru traseele pietonale este reprezentat de aleile pietonale de tip scări, care leagă puncte importante și reduc timpul de parcurgere. În ceea ce privește infrastructura dedicata deplasărilor cu bicicleta, în orașul Sinaia nu exista piste pentru bicicliști. Proiectul este inclus în Planul de Mobilitate Urbana Durabila al orașului Sinaia, la pozițiile: – P38. Proiect de realizare pasarela cu lift peste Valea Zgârbura (legătura spital – parcare – centru). În ceea ce privește nivelul de poluare cu emisii de echivalent CO2 al orașului, provenite din transportul rutier motorizat, raportata la populația conform INS (Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe localități), acesta s-a calculat prin împărțirea emisiilor de echivalent CO2 de la nivelul orașului pentru anul de baza (5.498,38 tone echivalent CO2), la valoarea privind populația, reluata de la INS pentru anul 2018 (11.258), și a rezultat valoarea de 0,4883 tone echivalent CO2 per persoana.

COMPLEMENTARITATE
Având în vedere tipul activității, aceasta se încadrează în situația ii. Cererile de finanțare prin care se finanțează alte investiții decât cele privind componentele principale ale sistemului de transport public de călători, cu următoarele situații:
“a. Cererea de finanțare conține subactivități/activități complementare, în mod obligatoriu în cazul activităților/subactivităților unde este menționată o cerință expresă în acest sens” – Nu este cazul, conform specificațiilor Ghidului solicitantului, aceasta activitate se poate realiza independent de alte investiții în infrastructura rutiera și indiferent de categoria funcțională a drumului, nefiind de asemenea, obligatoriu ca traseele pietonale sa facă parte din corpul drumului.
“b. Se justifică complementaritatea activitaților cererii de finanțare cu proiecte/investiții finalizate, ce vor fi indicate în clar în cererea de finanțare din MySMIS analizată și dacă este cazul, se vor anexa documente justificative (de ex. proces verbal de recepție, proces verbal de predare-primire etc.)” – Nu este cazul.
“c. Se justifică complementaritatea activităților cererii de finanțare prin referire la activitățile complementare ale unor proiecte în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanțare din diverse surse de finanțare, inclusiv din Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-2020, ce vor fi indicate în clar în cererea de finanțare din MySMIS analizată, cu anexarea sau indicarea dovezilor faptului ca respectivele proiecte sunt în implementare/în evaluare.” – Proiectul este complementar din punct de vedere al obiectivului general de reducerea a emisiilor de gaze cu efect de sera cu:
1. Proiectul “ECO-BUS”, cod SMIS 120346, depus spre finanțare prin POR 2014-2020, OS 3.2, stadiul proiectului fiind “Admis după verificarea conformității și a eligibilității”: prin acest proiect se propune achiziționarea de autobuze hibrid de tip diesel/electric, precum și componentele necesare creării sistemului de management al traficului și cele necesare creării sistemului de bilete integrat pentru călători “e-ticketing” în scopul modernizării transportului public de călători în orașul Sinaia.
Data depunerii: 07.05.2018, Valoarea totala a proiectului: 18.251.315,30 lei, Valoarea eligibila a proiectului: 18.251.315,30 lei.
Documentul de complementaritate încărcat este extras din cererea de finanțare încărcată.
2. Proiectul “Construire Park&Ride”, cod SMIS 120827, depus spre finanțare prin POR 2014-2020, OS 3.2, stadiul proiectului fiind “Admis după verificarea conformității și a eligibilității”: prin acest proiect se propune construirea unei parcări supraetajate în zona gării Sinaia. Aceasta parcare va funcționa ca parcare PARK&RIDE (parchează și călătorește cu transportul public).
Data depunerii: 07.05.2018, Valoarea totala a proiectului: 22.871.595,72 lei, Valoarea eligibila a proiectului: 22.871.595,72 lei.
Documentul de complementaritate încărcat este extras din cererea de finanțare încărcată.
3. Proiectul “Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia”, cod SMIS 121472, depus spre finanțare prin POR 2014 – 2020, OS 3.1C, stadiul proiectului fiind “Admis după verificarea conformității și a eligibilității”: prin acest proiect se propune îmbunătățirea infrastructurii de iluminat prin modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public pe un număr de 47 de străzi din orașul Sinaia.
Data depunerii: 02.03.2018, Valoarea totala a proiectului: 11.798.164,79 lei, Valoarea eligibila a proiectului: 11.798.164,79 lei.
Documentul de complementaritate încărcat este extras din cererea de finanțare încărcată.

JUSTIFICARE
O prioritate de ordin 0 pentru toate nivelurile este reprezentata de asigurarea unei infrastructuri de transport adaptata condițiilor actuale, într-un context în care totul se desfășoară într-un un ritm din ce în ce mai alert. Se constata un trend la nivel european, de a diminua pe cât posibili utilizarea autoturismelor personale, în detrimentul transportului în comun. În acest sens, se impune adaptarea infrastructurii de transport în comun, astfel încât aceasta sa devina o alternativa viabila, comoda, la îndemâna oricărui cetățean. Noile trenduri impun astfel sporirea adaptabilității la condițiile de trafic, diminuarea tipurilor de noxe emanate, sporirea confortului pasagerilor în timpul deplasărilor, sporirea timpilor de deplasare și reducerea timpilor de călătorie.
Mobilitatea urbana cauta sa îmbrace astfel forme alternative, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor, la utilizarea unor forme bazate pe mersul pe jos, a bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public, alternative menite a reduce utilizarea autoturismelor private. În acest sens se urmărește crearea unui context sustenabil, care sa permită reducerea numărului de autoturisme si implicit a emisiilor de CO2, în corelare cu creșterea atractivității si eficienței utilizării transportului nemotorizat.
Solicitantul UAT Oraș Sinaia identifica nevoia ralierii la noile trenduri, cum se poate deduce și din direcțiile majore de dezvoltare stipulate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, unde propune îmbunătățirea durabila a conectivității și a serviciilor aferente rețelei rutiere, prin acțiuni în vederea asigurării unei mobilități urbane durabile. În momentul de fața, orașul Sinaia dispune de un amplu spațiu pietonal de-a lungul arterei de circulație principala: Bd. Carol I. Acesta reprezinta un spațiu de promenada dedicat parcurgerii centrului localității. Punctual, se pot identifica străzi destinate pietonilor, în special în zona centrala și de nord a localității. Un alt element important pentru traseele pietonale este reprezentat de aleile pietonale de tip scări, care leagă puncte importante și reduc timpul de parcurgere.
De asemenea, în oraș există zone pietonale de recreere/agrement, reprezentate de parcuri, piețe, zona centrala (str. 1 Decembrie 1918), care reprezinta areale de atracție la nivelul orașului, fiind utilizate preponderent pentru activități de recreere. În ceea ce privește infrastructura dedicată deplasărilor cu bicicleta, în orașul Sinaia nu există piste pentru bicicliști. Din activitatea de colectare a datelor, au fost identificate următoarele caracteristici ale tiparului de deplasări în orașul Sinaia, cartierele Platou Izvor – Izvor și Calea Moroieni – Spital – str. Badea Cârtan – str. 1 Mai:
• Numărul mare al deplasărilor zilnice pe rutele respective sunt realizate de către localnici, în principal în activitatea zilnica (casa – servici, dus-întors, precum și pentru aprovizionarea cetățenilor care locuiesc în zona)
• Din cauza declivității mari atât pe ruta Platou Izvor – Calea Moroieni (cu maxim de adâncime la podul peste râul Zgârbura, aproximativ 300 m) si existența treptelor, dar și a trotuarului îngust, se creează disconfort major în principal persoanelor în vârsta, precum și lipsa de siguranță în ceea ce privește deplasările pietonale pe timp de iarnă din cauza poleiului care se acumulează (în principal în zona scărilor). De aceea, utilizarea vehiculelor personale de către cetățenii din zona reprezinta prima opțiune, în special în cazul deplasărilor pentru aprovizionare. Mai mult decât atât, sensul unic de pe Aleea Kusadasi (dinspre Platou Izvor către str. Walter Mărăcineanu, pe panta de coborâre) face ca vehiculele la întoarcere către cartierul Platou Izvor sa utilizeze ruta Calea Moroieni – DN1 – str. Platou Izvor, ceea ce încarcă suplimentar segmentul respectiv al DN1, segment care este oricum redus de la 4 benzi la 2 benzi exact în zona respectiva;
• Din cauza declivitații mari atât pe ruta str. Spitalului – str. Badea Carțan – str. 1 Mai (cu maxim de adâncime la intersecția cu DN-1), coborârea în DN1 si trotuarele foarte înguste pe strazile Badea Cârțan si 1 Mai, accesul pietonal catre si dinspre spital este limitat si dificil, în special în ceea ce privește persoanele care se deplasează dinspre/spre Sinaia, principalele rute fiind fie Sinaia – DN1 – str. Badea Cârțan si str. 1 Mai – DN1 – str. Badea Cârțan. De asemenea, întreaga zona str. Spitalului – str. Badea Cârțan – Calea Moroieni este permanent relevant aglomerata, atât pietonal, cât si rutier, deoarece întreaga zona acționează ca o zona comerciala locală, cu multe magazine si piață agroalimentara aflata la intersecția Calea Moroieni – str. Walter Mărăcineanu – str. Badea Cârțan. Astfel, mare parte din persoanele care accesează această zona au tendința să utilizeze vehiculele personale, îngreunând semnificativ traficul în zona. Mai mult decât atât, datorita sensurilor unice de pe str. Badea Cârțan și str. 1 Mai (ambele către Sud, cu descărcare/alimentare intermediara la DN1) traficul de întoarcere (spre Nord) se desfășoară pe ruta: str. Walter Mărăcineanu – Calea Moroieni – DN1, îngreunând și mai mult traficul pe aceasta ruta, preponderent turistica.
• Preponderența deplasărilor cu vehiculul personal, în defavoarea utilizării transportului public sau bicicletei. Efectele acestor caracteristici sunt următoarele disfuncționalități:
• Pătrunderea unui număr mare de vehicule private în Calea Moroieni și DN1, atât cu destinația Sinaia, cât și dinspre centru către piața, spital si cartierele Izvor și Platou Izvor, care conduc la creșterea traficului auto. Efectele externe produse de circulația acestor vehicule (aglomerație, poluare etc.) sunt suportate de locuitorii orașului.
• Gradul mic de utilizare a transportului public, ceea ce conduce la o eficiență redusa a acestui mod de transport, cu efect asupra: stării degradate a vehiculelor, lipsa corelării graficului de circulație cu cererea existenta, reducerea numărului de trasee de transport public.
• Gradul mic de utilizare a bicicletei sau a altor mijloace similare nemotorizate, din cauza treptelor de la Platou Izvor – Aleea Kusadasi și a pantelor abrupte, precum și a intersectării rutei de centru cu DN1;
• Gradul mic de utilizare a mersului pe jos, cauzat de dificultățile create de diferența mare de altitudine (coborâre – urcare) pe ambele sensuri de mers.
În vederea stimulării utilizării mersului pe jos și a mijloacelor de deplasare alternative nemotorizate (bicicleta), proiectul analizat vizează realizarea a doua pasaje supraterane, de nivel relativ constant, amplasate între zonele cu cea mai înalta altitudine în cartierele Platou Izvor – Izvor, si respectiv Izvor (str. Spitalului / str. Badea Cârțan) – str. 1 Mai. Efectele urmărite prin implementarea proiectului sunt în direcția stimulării mobilității urbane durabile, și anume:
• reducerea gradului de utilizare a vehiculelor personale în interiorul orașului, prin asigurarea transferului de la autovehicul personal la bicicleta și deplasări pietonale;
• îmbunătățirea calității mediului și a mobilității urbane în scopul creșterii calității vieții;
• reducerea poluării aerului și a poluării fonice, precum și a consumului de combustibil;
• creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului și a amenajării spațiilor urbane;
• creșterea gradului de utilizare a mersului pe jos și a bicicletei (și a altor mijloace de transport similare, nemotorizate), care aduc, pe termen mediu și lung, beneficii directe asupra sănătății populației din zona.
Efectele pozitive ale implementării proiectului vor fi crescute prin corelarea acestuia cu alte măsuri destinate promovării mobilității urbane durabile:
• Utilizarea pe scara cât mai largă a mersului pe jos și a altor mijloace de transport nepoluante, nemotorizate (bicicleta, trotineta etc.);
• Stimularea utilizării pasarelelor pentru deplasări în zonă, mult mai sigure decât utilizarea rutelor clasice, care actualmente sunt dotate cu trotuare înguste (și care nu pot fi modificate din cauza specificului terenului);
• Asigurarea transferului facil către mai multe linii de transport public si/sau corelarea traseelor acestora astfel încât sa asigure accesul către punctele principale de interes din zona (hotel și pensiuni, piața agroalimentară, spitalul orășenesc, zona comerciala);
• Asigurarea accesului facil la infrastructura amenajata pentru deplasările pietonale.
Masurile/activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu vor determina o creștere a emisiilor de CO2 din transport în afara ariei de studiu, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.
Reducerea emisiilor de CO2 de la nivelul ariei de studiu a proiectului are la baza inclusiv o creștere a cotei modale a transportului public și a modurilor de deplasare nepoluante (bicicleta și mers pe jos), reprezentând distribuțiile modale pentru fiecare scenariu si fiecare an de prognoza.

 

 

 

 

 

Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului: 

  • 1 Proiect implementat în conformitate cu cerințele POR 2014-2020 

Locul de implementare al proiectului: Oras Sinaia, Județul Prahova. 

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr.4416/24.06.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numarul si Data semnării contractului
1.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro