Administrație Publică

HOTARAREA NR.120/2013

octombrie 11, 2013

Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului precum și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia

Având în vedere nota de fundamentare nr.16.526/24.07.2013 intocmită de Departamentul Resurse Umane și Formare Personal din cadrul Primariei orașului Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii nr.13/2011 pentru aprobarea OUG.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

În conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile administrației publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. litera ”a”, coroborat cu art. 45

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1. – Aprobă organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, precum si a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local, conform anexei nr.1 si anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.120/25.09.2013 in format PDF: HCL_120

Last modified: martie 17, 2021

Comments are closed.