Administrație Publică

HOTARAREA NR.162/2013

decembrie 5, 2013

Privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 83 mp, situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 42

              Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 26055 / 15.11.2013 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafață de 83 mp, situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 42 și vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;

              Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

              În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “c”, coroborat cu art.123, alin.2 si art. 45

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 83 mp, situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 42.

 

ART.2. – Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 83 mp, situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 42,  (conform planului de situaţie din anexa 1).

 

ART.3. – Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 2,3,4.

 

ART.4. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 70 euro/mp, la care se adaugă TVA.

 

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecarii terenului prin licitaţie. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

 

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

 

ART.8. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

AURORA ARIEȘAN                                                      BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL162/25.11.2013 in format pdf: hcl162_11_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.