Administrație Publică

HOTARAREA NR.182/2013

decembrie 24, 2013

Privind  stabilirea impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  2014

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene privind autonomia locală, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr.199/1997;

            Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile din :

–  Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2014;

– Analizând Nomenclatura stradală, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.107 din 1999,  precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.50 din 2000;

          În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala,  republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “b”;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2014 se aprobă impozitele şi taxele locale stabilite în suma fixă, impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă procentuală, precum şi  cuantumul taxelor speciale.

Art. 2. Fac parte din prezenţa hotărâre următoarele anexe :

Anexa 1 – Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2014 supuse aprobării Consiliului Local Sinaia, stabilite în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale, Legea 343/2006 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, H.G.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2014;

Anexa 2 – Regulament privind procedurile de acordare a facilităţilor fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în anul 2014, pentru persoanele fizice cu venituri mici, pentru persoanele fizice şi juridice afectate de calamităţi naturale.

Art. 3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2014, se   revoca Hotărârea Consiliului Local. nr. 244  /2010 si se stabileste,pe raza orasului Sinaia, o singura zona , zona A

 

Art. 4. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie 2013, pe fiecare rol nominal unic, mai mici de 40 lei – inclusiv, cumulat pe toate sursele de impozit ale rolului, cuprinzând şi accesorii, se anulează.

 

Art. 5. Pentru plată cu anticipaţie a impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren şi a impozitului şi taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2014, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2014, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice, respectiv 10%  pentru persoane juridice.

 

Art. 6. Aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile aferente, situate la adresa de domiciliu, precum şi pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale, conform Anexei 2

 

Art. 7. Aprobă adoptarea ulterioară a oricăror alte hotărâri locale în aplicarea Codului Fiscal şi a Normelor metodologice ale acestuia, privind impozitele şi taxele locale aparţinând persoanelor fizice şi juridice.

 

Art. 8. Aprobă delegarea de competente primarului oraşului Sinaia privind deciziile de acordare nominală  a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice.

 

Art. 9. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2014 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014 .

 

 Art. 10.  Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 156/2012, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezenţei, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 11. (1) Prevederile  prezenţei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Primarul  Oraşului  Sinaia, prin  serviciile  de  specialitate.

             (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Sinaia, prin publicare pe site-ul Primăriei Sinaia şi în mass media.

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

   REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.182+anexa in format pdf:  HCL 182

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.