Administrație Publică

HOTARAREA NR.25/25.03.2014

aprilie 11, 2014

Privind vânzarea  terenului situat în Sinaia, Str. Zamora nr. 2A, în suprafață de 706 mp, nr. cadastral 21443, carte funciară nr. 21443, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 27689/12.11.2009 şi actului adiţional nr. 388/09.01.2012, către NUŢULESCU ALIN COSTIN

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr.  6749 / 04.03.2014 prin care propune aprobarea raportului de evaluare și vânzarea terenului situat în Sinaia, Str. Zamora nr. 2A, în suprafață de 706 mp, nr. cadastral 21443, carte funciară nr. 21443, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 27689/12.11.2009 şi actului adiţional nr. 388/09.01.2012, către NUŢULESCU ALIN COSTIN.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Str. Zamora nr. 2A, în suprafață de 706 mp, nr. cadastral 21443, carte funciară nr. 21443, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 27689/12.11.2009 şi actului adiţional nr. 388/09.01.2012.

ART.2. – Aprobă vânzarea către NUŢULESCU ALIN COSTIN, CNP 1710603296182,  a terenului situat în Sinaia, Str. Zamora nr. 2A, în suprafață de 706 mp, nr. cadastral 21443, carte funciară nr. 21443, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 27689/12.11.2009 şi actului adiţional nr. 388/09.01.2012, conform Hotărârii Consiliului local nr.183/2006.

ART.3. – Preţul vânzării este de 40 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 25.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.25/25.03.2014: HCL25

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.