Administrație Publică

HOTARAREA NR.29/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor și a duratei de execuţie prevăzute la art. 6.c.2. și art. 2, al. 2, din contractul de concesiune nr. 1773/ 20.01.2010   și modificarea punctului I. PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 1773/20.01.2010, privind concedentul care va fi ORAŞUL SINAIA 

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr.  6059 / 25.02.2014 prin care supune analizei modificarea punctului I. PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 1773/20.01.2010, privind concedentul care va fi ORAŞUL SINAIA și prelungirea cu 12 luni a  termenului de finalizare a lucrărilor și a duratei de execuţie prevăzute la art. 6.c.2. și art. 2, al. 2, din contractul de concesiune nr. 1773/20.01.2010;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea punctului I. PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 1773/20.01.2010, privind concedentul care va fi ORAŞUL SINAIA, în calitate de proprietar al terenului concesionat, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 4.

ART.2. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data adoptării prezenței hotărâri, a termenului de finalizare a lucrărilor și a duratei de execuţie prevăzute la art. 6.c.2. și art. 2, al. 2, din contractul de concesiune nr. 1773/20.01.2010  dintre CLINCI IONUŢ CRISTIAN, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.3. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.4. – Aprobă modelul de act adiţional  pentru contractul de concesiune nr. 1773/20.01.2010, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 1773/20.01.2010.

ART.6. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

 

Sinaia, 25.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.29/25.03.2014 + anexa: HCL29

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.