Administrație Publică

HOTARAREA NR.137 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, ap.18 către d-na PORUMB LIVIA ANA si dl. SANDU ION


Având în vedere:
– Raportul Departamentului Locativ şi Asociaţii de Proprietari nr.26092/06.10.2014 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, ap.18 catre Porumb Livia Ana si Sandu Ion;
– Prevederile Sentinței Civile nr.1113/28.09.2011 dată de Judecatoria Sinaia si a Somației Executorului Judecătoresc Divoiu Maria, înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr.21246/11.08.2014 prin care Orașul Sinaia, Consiliul Local Sinaia și Primarul Orașului Sinaia sunt obligați la plata sumei de 59666.4 lei către Porumb Livia Ana și Sandu Ion;
– Prevederile Codului fiscal, art.141, alin.2, lit.”f”: sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.
– Prevederile HG nr.1359/2001 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orațului Sinaia, anexa nr.12, pozitia 20, publicată in Monitorul Oficial nr.128 bis;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Aprobăraportul de evaluare – anexa nr.1, a apartamentului situat în Sinaia, Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, ap.18 identificat prin planul – anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
ART.2. – Aprobă vânzarea către PORUMB LIVIA ANA si SANDU ION a apartamentului situat în Sinaia, Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, ap.18 identificat conform planului – anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
ART.3. – Preţul vânzării este de 82.000lei (scutit de TVA) din care se scade suma de 59666,4 lei reprezentând datoria către PORUMB LIVIA ANA și SANDU ION, conform Sentinței Civile nr. 1113/28.09.2011 dată de Judecatoria Sinaia și a Somației Executorului Judecătoresc Divoiu Maria, înregistrată la Primăria Sinaia sub nr.21246/11.08.2014.
Suma de plată finală pentru cumpărarea apartamentului meționat la art.2 este de 29333,6 lei.
ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.
ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.
Art.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

 

Download HOTARAREA NR.137 din 26.11.2014: HCL_137

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.