Administrație Publică

HOTARAREA NR.142 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

Privind aprobarea vânzării și a Regulamentului de vânzare a locuinţelor ANL situate în Sinaia, str.Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9 A, 9B,9C, 12 şi 13

Vazând raportul Departamentului Locativ şi Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei oraşului Sinaia înregistrat cu nr.31492/25.11.2014 ;

Având în vedere prevederile:

– Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– HG. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte și spații cu altă destinație construite din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul nr.1391/30.07.2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vanzării locuințelor pentru tineri;

– Legea nr.227/2007 pentru aprobarea OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

– Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluare și amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă vanzarea locuințelor ANL situate în Sinaia, str.Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9 A, 9B,9C, 12 şi 13, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 – Aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor ANL situate în Sinaia, str.Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9 A, 9B,9C, 12 şi 13, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Apartamentele prevăzute la art.1, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Art.4 – Stabilirea, in conditiile legii, a pretului pentru vanzarea locuintelor prevazute la art.1, se face de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului orasului Sinaia potrivit fisei de calcul, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.5 – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

Art.6 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Download HOTARAREA NR.142 din 26.11.2014: HCL_142

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.