Administrație Publică

HOTARAREA NR.162 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

Privind modificarea criteriilor de ierarhizare prin punctaj pentru intocmirea ordinei de prioritate a chiriasilor care locuiesc/ au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari

 

Văzând raportul Biroului Patrimoniu si Protectie civila înregistrat sub nr. 10295/17.04.2015;

Având în vedereraportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ;

În conformitate cu prevederile Legii 114/1996 – Legea locuintei ,republicata ;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera d) si alin. 6 pct.17, corroborat cu art. 45 alin. 1 si art. 115 alin.1 lit.b ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aprobă modificarea criteriilor de ierarhizare prin punctaj la locuințele sociale conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 –  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Sinaia, 10 noiembrie   2015     

Download: HCL_162_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.