Administrație Publică

HOTARAREA NR.23 din 29.01.2016

februarie 16, 2016

privind aprobarea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate

Având în vedere prevederile:

– Hotărârii Consiliului Local nr. 159/21.11.2011 privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de salubritate ;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2012 privind aprobarea DOCUMENTULUI DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA”, încheiat între localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova;

In temeiul Legii 215 / 2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, coroborat cu art. 45 si art. 115 alin.1, lit.b

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1. Aprobă actul aditional nr.2 la contractul de delegare a serviciului de salubrizare a orașului Sinaia, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
ART. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de reprezentanți ai SC GRUP SALUBRIZARE URBANA SA .
HCL_nr_23_2016

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.