Administrație Publică

HOTARAREA NR. 106 din 29.07.2016

august 15, 2016

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.145/10.11.2015, privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145/10.11.2015, precum și raportul nr. 18906 din 25.07.2016 al Direcției Poliția Locală – Birou Autorizări, prin care propune modificarea si completarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2), litera d), coroborat cu art.45 alin.1) si art. 115 alin. 1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1 – Aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din 2015 privind Regulamentul de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orasul Sinaia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.2 – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Download: hcl-106_2016

Last modified: ianuarie 15, 2019

Comments are closed.