Administrație Publică

HOTARAREA NR. 136 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării apartamentului din imobilul ”Vila Rudolf Knopp”, situat in Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 32, nr. Cad. 541

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 4678/18.02.2016, a d-lui DOVÂNCĂ VASILE, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru apartamentul din imobilul “Vila Rudolf Knopp”, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 32, Nr. cad. 541;
Având în vedere adresa nr. 149/10.02.2016 a Ministerului Culturii, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 4146/12.02.2016 , prin care se transferă dreptul de preemţiune al statului către autorităţile publice locale, pentru apartamentul din imobilul “Vila Rudolf Knopp”, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 32, Nr. cad. 541, imobil care se află pe lista monumentelor istorice;
Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24304 /26.09.2016;
Conform art. 4, alin. 4 și art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.3) si art. 115 alin.1, lit.b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării apartamentului din imobilul “Vila Rudolf Knopp” (imobil care se află pe lista monumentelor istorice la poziţia 774, nr. PH-II-m-B-16689), situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 32, Nr. cad. 541, la preţul de 35.000 euro;
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_136_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.