Administrație Publică

HOTARAREA NR. 174 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

Privind aprobarea depunerii proiectului « VERDE CRUD » și a cofinanțării aplicantului în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul competiției naționale de proiecte Idei din Țara lui Andrei”

 

Văzând Expunerea de motive înregistrată sub nr. 29493/17.11.2016, precum si  Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 29494/17.11.2016 prin care se propune spre aprobare aplicarea la competiția natională de proiecte  „Idei din Țara lui Andrei”, cu proiectul de mediu – “VERDE CRUD” în vederea obținerii finanțării maxime 15000 euro și cofinanțarea de min. 5% din valoarea totală a proiectului;

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2), litera d) și alin. (6), litera a), pct. 9, coroborat cu art.45, alin.(1)  si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Se  aprobă aplicarea la competiția națională de proiecte  „Idei din Țara lui Andrei”, cu proiectul de mediu “VERDE CRUD”, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile.

ART.2. – Se aprobă Contribuția autorității publice oraș Sinaia, în calitate de aplicant/beneficiar de min. 5% din valoarea totală a proiectului, respectiv 4570 lei.

ART.3. –  Se împuternicește Primarul orașului Sinaia  să semneze Contractul de finanțare în condițiile în care proiectul « VERDE CRUD » va obține finanțarea.

ART.4. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_174_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.