Administrație Publică

HOTARAREA NR. 39 din 31.03.2017

aprilie 13, 2017

Privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/1, nr. cad. 23856 și a terenului în suprafață de 82 mp din Sinaia, T 16, P121, lot 5, nr. cad. 23798, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru realizare construcție P – spațiu de depozitare material sportiv și materiale de informare turistică, cu caracter provizoriu, prin amplasare containere prefabricate tipizate  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 4968 din 22.02.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/1, nr. cad. 23856 și a terenului în suprafață de 82 mp din Sinaia, T 16, P121, lot 5, nr. cad. 23798, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru realizare construcție P – spațiu de depozitare material sportiv și materiale de informare turistică, cu caracter provizoriu, prin amplasare containere prefabricate tipizate;

Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr.5071 / 23.02.2017 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/1, nr. cad. 23856 și a terenului în suprafață de 82 mp din Sinaia, T 16, P121, lot 5, nr. cad. 23798, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru realizare construcție P – spațiu de depozitare material sportiv și materiale de informare turistică, cu caracter provizoriu, prin amplasare containere prefabricate tipizate;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 551, alin. 9 şi art. 553, alin.1 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), repubicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 123, alin. 2 si art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5, lit. a, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/1, nr. cad. 23856 și a terenului în suprafață de 82 mp din Sinaia, T 16, P121, lot 5, nr. cad. 23798, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru realizare construcție P – spațiu de depozitare material sportiv și materiale de informare turistică, cu caracter provizoriu, prin amplasare containere prefabricate tipizate.

ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5 si 6.

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 1 (unu) euro/mp/luna.

ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

ART.5. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

ART.6. Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 39_2017

Last modified: aprilie 13, 2017

Comments are closed.