Administrație Publică

HOTARAREA NR. 63 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 de închiriere prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia


Având în vedere Expunerea de motive nr. 9861 din 12.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 de închiriere prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;
Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9864 / 12.04.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 de închiriere prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere adresa nr. 4906/ dos/II/B/1/28.03.2017, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 8258/28.03.2017 a Institutiei Prefectului – Judetul Prahova;
In baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 44/31.03.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 pentru închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lt, c, coroborat cu art. 45. alin. 3 si art.115 alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă modificarea și completarea anexelor 9 și 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 cu următoarele prevederi:
 Solicitarea unui certificat fiscal din care să rezulte că ofertantul nu are datorii la bugetul local al orasului Sinaia si la bugetul local din localitatea de domiciliu.
 Ofertanții castigatori ai licitatiei trebuie să se prezinte în termen de 10 zile calendaristice de la data adjudecării pentru încheierea și semnarea contractelor de închiriere a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia.
 Nesemnarea de către ofertantul adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanţiei de participare depusă de către acesta şi încheierea contractului cu ofertantul următor după cel adjudecător.
 Licitația se desfasoară sub formă de licitatie publică deschisă cu strigare liberă pentru stabilirea prețului de închiriere. Pentru stabilirea câștigătorului licitației se vor lua în considerare următoarele 2 criterii:
C.1. – persoane fizice sau juridice care dețin un Angajament de agro-mediu și climă – M10 în derulare încheiat cu APIA Prahova pentru o pășune alpină care aparține dimeniului public al orașului Sinaia. – 10 puncte;
– persoane fizice sau juridice care nu dețin un Angajament de agro-mediu și climă – M10 în derulare încheiat cu APIA Prahova pentru o pășune alpină care aparține dimeniului public al orașului Sinaia – 5 puncte,
Ponderea pentru acest criteriu este de 40%;

C.2. – Prețul, cel mai mare ofertat are un punctaj de 10 puncte.
– Următorul preț ofertat în ordine descrescătoare are un punctaj de 9 puncte.
– Următorul pret ofertat în ordine descrescătoare are un punctaj de 8 puncte, s.a.m.d.
Ponderea pentru acest criteriu este de 60%.

Formula de calcul a punctajului total este:

PUNCTAJ TOTAL = C1 x 0,40 + C2 x 0,60

Câștigătorul licitației este ofertantul care a acumulat punctajul total cel mai mare.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download Anexa 9 si 10

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support