Administrație Publică

HOTARAREA NR. 63 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 de închiriere prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia


Având în vedere Expunerea de motive nr. 9861 din 12.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 de închiriere prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;
Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9864 / 12.04.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 de închiriere prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere adresa nr. 4906/ dos/II/B/1/28.03.2017, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 8258/28.03.2017 a Institutiei Prefectului – Judetul Prahova;
In baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 44/31.03.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 pentru închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lt, c, coroborat cu art. 45. alin. 3 si art.115 alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă modificarea și completarea anexelor 9 și 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/31.03.2017 cu următoarele prevederi:
 Solicitarea unui certificat fiscal din care să rezulte că ofertantul nu are datorii la bugetul local al orasului Sinaia si la bugetul local din localitatea de domiciliu.
 Ofertanții castigatori ai licitatiei trebuie să se prezinte în termen de 10 zile calendaristice de la data adjudecării pentru încheierea și semnarea contractelor de închiriere a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia.
 Nesemnarea de către ofertantul adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanţiei de participare depusă de către acesta şi încheierea contractului cu ofertantul următor după cel adjudecător.
 Licitația se desfasoară sub formă de licitatie publică deschisă cu strigare liberă pentru stabilirea prețului de închiriere. Pentru stabilirea câștigătorului licitației se vor lua în considerare următoarele 2 criterii:
C.1. – persoane fizice sau juridice care dețin un Angajament de agro-mediu și climă – M10 în derulare încheiat cu APIA Prahova pentru o pășune alpină care aparține dimeniului public al orașului Sinaia. – 10 puncte;
– persoane fizice sau juridice care nu dețin un Angajament de agro-mediu și climă – M10 în derulare încheiat cu APIA Prahova pentru o pășune alpină care aparține dimeniului public al orașului Sinaia – 5 puncte,
Ponderea pentru acest criteriu este de 40%;

C.2. – Prețul, cel mai mare ofertat are un punctaj de 10 puncte.
– Următorul preț ofertat în ordine descrescătoare are un punctaj de 9 puncte.
– Următorul pret ofertat în ordine descrescătoare are un punctaj de 8 puncte, s.a.m.d.
Ponderea pentru acest criteriu este de 60%.

Formula de calcul a punctajului total este:

PUNCTAJ TOTAL = C1 x 0,40 + C2 x 0,60

Câștigătorul licitației este ofertantul care a acumulat punctajul total cel mai mare.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download Anexa 9 si 10

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.