Administrație Publică

HOTARAREA NR. 76 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind vânzarea apartamentului nr. 5, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr.29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, catre dl. Avram Florea

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12303/11.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu si Protectie Civila, inregistrat cu nr.12306/11.05.2017 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului nr. 5, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, catre dl. Avram Florea;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de prevederile:
– Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9;
– Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 42;
– Legii nr. 227/2015 – Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 292, alin. 2, lit. f;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului nr. 5, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. – Aprobă vânzarea catre dl. Avram Florea a apartamentului nr. 5, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.3. – Preţul vânzării este de 14.800 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. – Dl. Avram Florea are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public.
Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.
Art.8. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Download HCL 76 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.